Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podmiot w podatku od towarów i usług

  Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług obejmuje:

  osoby prawne,

  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

  osoby fizyczne.

  Jeżeli podmioty te mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju stają się podatnikami tego podatku, jeżeli wykonują we własnym imieniu i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność z tytułu następstwa podatkowego. Wymień podmioty odpowiedzialne

  Natomiast do kategorii osób trzecich, na których odpowiedzialność rozszerzona została z tytułu następstwa podatkowego, zaliczyć należy:

  1. nabywcę

  - przedsiębiorstwa,

  - zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub

  - składników majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

  2...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w obrębie rodziny

  Odpowiedzialność podatkowa członka rodziny podatnika. Za członka rodziny podatnika uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków wstępnych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu.

  Członek rodziny podatnika odpowiada całym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

  Wygasanie zobowiązań podatkowych może nastąpić w dwojaki sposób:

  1. efektywny

  2. nie efektywny

  Efektywny sposób wygasania zobowiązań podatkowych polega na tym iż w różny sposób, różną drogą wierzytelność podatkowa zostaje zaspokojona. To zaspokojenie wierzytelności podatkowej może nastąpić w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie zobowiązania podatkowego

  Powstawanie zobowiązań podatkowych.

  Zobowiązania podatkowe mogą powstawać w dwojaki sposób:

  1. z udziałem organu podatkowego lub

  2. bez udziału organu podatkowego.

  Do niedawna zasadniczym sposobem powstawania zobowiązań podatkowych było doręczenie decyzji podatkowych czyli z udziałem organu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki i tryb płatności podatku

  Zaliczyć tu należy:

  Środek zapłaty podatku, jest nim pieniądz, mający prawny obieg w chwili zapłaty, nie jest to jednak środek jedyny w grę wchodzić mogą również papiery wartościowe, znaki skarbowej akcyzy a także urzędowe blankiety wekslowe, w przeszłości środkiem zapłaty były ziemio płody w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /6 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skale i stawki podatkowe

  Skala i stawki podatkowe – stawka podatkowa określa stosunek kwoty podatku do podstawy opodatkowania ze względu na sposób tego stosunku można mówić o stawkach kwotowych i stawkach ułamkowych, które najczęściej przybierają postać stawek procentowych.

  Stawka kwotowa wskazuje bezpośrednio wysokość...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /4 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i podstawa opodatkowania

  Przedmiot opodatkowania – to zjawisko od którego istnienia ustawodawca uzależnia powstawanie obowiązku podatkowego czyli obowiązku uiszczania podatku. Przedmiotem podatku mogą być zjawiska lub zdarzenia jednorazowe, ujmujące w sobie tzw. zamknięty podatkowy stan faktyczny, np. nabycie spadku, uzyskanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /3 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje zarządzania

  Charakterystyka

  Proces zarządzania opiera się na czterech bazowych funkcjach. Należy tu wymienić: planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie.

  Planowanie

  Określenie celów organizacji i działania podporządkowanego pewnej metodzie, planowi czy logice, a następnie decydowanie o wyborze najlepszego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa obojętności

  Krzywa obojętności

  Przedstawia wszystkie kombinacje dwóch dóbr dające konsumentowi taką samą całkowita|całkowitą użyteczność, ponieważ w każdej z tych kombinacji jakiekolwiek zmniejszenie ilości jednego dobra zostaje zrekompensowane odpowiednim zwiększeniem ilości drugiego dobra(B.Oyrzanowski...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /2 108

  praca w formacie txt

Do góry