Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawo konstytucyjne a instytucje polityczne

  Organy państwa -> partie polityczne -> związki wyznaniowe i związki zawodowe -> grupy interesu

  Partie polityczne – pierwsze uregulowania ich działalności znajdowały się w regulaminach parlamentarnych; w latach 60 – tych pojawiają się pierwsze ustawy (Turcja, Argentyna RFN); w latach 90 – tych następuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot prawa konstytucyjnego

  Materia prawa konstytucyjnego – w podanym wyżej szerszym rozumieniu – obejmuje te normy prawne, które określają:

  - podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

  - podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa – wskazuje się formy własności w państwie, mechanizmy jej obrony, sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa konstytucyjnego

  Termin „prawo konstytucyjne” ma przynajmniej 2 znaczenia:

  znaczenie węższe – zespół norm prawnych zawartych w konstytucji i innych ustawach konstytucyjnych; normy te tworzą pewna grupę przepisów i wyróżniają się swoją szczególną mocą prawną – najwyższą w całym systemie prawa;

  znaczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu nazistowskiego

  Zasada wodzostwa.

  Zasada ujednolicenia aparatu partyjnego i państwowego

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /74

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu tzw. socjalistycznego

  Zasada zwierzchnictwa ludu – w praktyce zasada ta oznaczała suwerenność warstw niższych społeczeństwa (klasa robotnicza).

  Zasada jednolitości władzy państwowej.

  System Rad jako system rządów – wzorem była tu Komuna Paryska.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu amerykańskiego

  Zasada federalizmu – państwa składowe delegują niejako część swej suwerenności nowemu państwu przez siebie powołanemu, państwu nadrzędnemu, jakim jest państwo związkowe.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu francuskiego

  Zasada zwierzchnictwa narodu – twórcami jej byli J. Bodin (Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej) i J.J. Rousseau (Umowa społeczna z 1762). Doktryna russowska oddziaływała na twórców nowoczesnego prawa publicznego w dobie rewolucji burżuazyjnej we Francji i legła u podstaw zasady wyrażonej w art. 3 Deklaracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu angielskiego

  System przedstawicielski – polega na tym, iż władzy zwierzchniej nie sprawuje bezpośrednio sam naród, ale w jego imieniu i na jego rzecz sprawują tę władzę przedstawiciele narodu.

  Bikameralizm – dwuizbowość parlamentu (w Anglii: Izba Lordów i Izba Gmin). Za jego początek uznaje się rok 1265, kiedy to w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucjonalizmu i jego podział

  Konstytucjonalizm – definicja konstytucjonalizmu sprawia badaczom nie lada problem. Istnieje kilka jej koncepcji. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że na konstytucjonalizm składają się 3 elementy:

  element aksjologiczny – całokształt poglądów dotyczących ustroju państwowego; element...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście systemowe

  Charakterystyka

  Podejście systemowe zaprojektował po raz pierwszy Ludwig von Bertalantffy- twórca ogólnej teorii systemów oraz N. Wiener- twórca cybernetyki .Współczesne rozumienie sytemu wywodzi się z prac T. Parsona

  Podejście to przejawia się w spojrzeniu na naturę rzeczywistości w metodologii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.12.2011 Znaków /4 114

  praca w formacie txt

Do góry