Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasady konstytucji i ich podział

  Zasady konstytucji – podstawowe decyzje ustrojodawcy – stanowiące myśli przewodnie konstytucji – znajdujące swój wyraz w szczegółowych postanowieniach konstytucji; służą np. do interpretacji konstytucji.

  Wyróżniamy zasady naczelne i zasady zwykłe.

  Zasady naczelne stanowią zbiór wiodących i w wysokim...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucjonalizacja funkcji państwa

  Nie ma konkretnie sprecyzowanych funkcji państwa, nie ma ich katalogu. Lecz można przyjąć, że:

  Państwo powinno zapewnić ochronę przed ewentualnym wrogiem zewnętrznym,

  powinno zapewnić rozwój kulturalny poprzez wprowadzenie powszechnego obowiązku edukacji obywatela,

  powinno kształtować...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucjonalizacja społecznych podmiotów władzy

  Do społecznych podmiotów władzy należą:

  partie polityczne – organizacje mające na celu wpływ na kształtowanie polityki państwa metodami demokratycznymi; posiadają funkcje: artykulacyjną – tworzą opinie poszczególnych grup społecznych, wyborczą – udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucjonalizacja zasad ustroju społeczno - gospodarczego

  Zasady te zapewniają udział jednostki w życiu gospodarczym państwa. Umożliwia to wolność działalności gospodarczej, własność prywatna i jej ochrona oraz solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Prawo własności jest koniecznym elementem ustroju gospodarczego. Ochrona własności...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres konstytucjonalizacji praw socjalnych

  Prawa socjalne pozwalają jednostce uzyskać środki utrzymania i zaspokoić podstawowe materialne potrzeby bytowe. Są one różne i zależą od pozycji finansowej państwa. Należy je odróżnić od praw politycznych oraz od praw obywatelskich. Do potrzeb bytowych, czyli takich, których zaspokojenie powinno być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki określające treść konstytucji

  charakter tego aktu,

  założenia aksjologiczne jej twórców – wartości jakie przyświecają jej twórcom,

  sytuacja społeczno-polityczna kraju w czasie uchwalania tego aktu,

  rodzime tradycje ustrojowe (np. instytucja NIK) i historyczne doświadczenia narodu oraz wpływy obce (np. Rzecznik...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść konstytucji – konstytucja pełna i niepełna

  Konstytucja niepełna – musi zawierać minimum, czyli zasady organizacji i funkcjonowania aparatu państwowego oraz prawa obywatelskie;

  Konstytucja pełna – minimum + zasady ustroju politycznego (suwerenność, zasady reprezentacji itp.), zasady ustroju społeczno-gospodarczego (gwarancje prawa własności...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja a ogólne zasady prawa i tzw. wyższe prawo

  Czy ponad konstytucją istnieją niepisane zasady, których odbiciem winna być dobra konstytucja?

  Na to pytanie twierdząco odpowiadali starożytni myśliciele z Heraklitem, Arystotelesem i Cyceronem na czele. Teza o istnieniu prawa wiecznego i jego rozumnej interpretacji w postaci prawa natury stanowiła jeden z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /3 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm prawniczy w pojmowaniu oddziaływania konstytucji

  Konstrukcja konstytucji jest wyrazem abstrakcyjnych idei (np. do konstytucji wprowadzono art. odnośnie gospodarstwa rolnego); dzięki takim elementom wiele konstytucji jest obszernych, nawet liczących ok. 1000 artykułów. Gdy komisje kodyfikacyjne są złożone z osób niewykształconych wtedy konstytucje są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja formalna a materialna

  Konstytucja materialna – całokształt norm prawnych mających za przedmiot ustrój polityczny państwa, bez względu na ich charakter prawny i formę aktów prawnych, w których są zawarte (ustawy, uchwały parlamentu, zwyczajowe prawo konstytucyjne). Przykładem takiej konstytucji jest Konstytucja Wielkiej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 372

  praca w formacie txt

Do góry