Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RACHUNEK LOKAT TERMINOWYCH

  Rachunek, który służy do przechowywania środków pieniężnych przez okres wynikający z umowy zawartej z klientem.

  Podmioty gospodarcze (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jeżeli mają zdolność prawną) gromadzą na nich środki na poważniejsze przedsięwzięcia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

  Cash flow, publikowany jest przez odrębne zestawienie według tytułów wpływów oraz wydatków z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

  Obowiązek sporządzania r.p.p. mają banki oraz zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /10 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ

  Element sprawozdania finansowego każdego zakładu ubezpieczeń, niezależnie od działu (I czy też II), w którym prowadzi on działalność. Rachunek ten charakteryzuje zdolność zakładu do generowania nadwyżki środków pieniężnych. Porządek przedstawianych w sprawozdaniu z przepływów środków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH

  Rachunek kosztów prowadzony w trybie ex post. W rachunku tym wszystkie składniki kosztów własnych produktów są mierzone w wielkościach rzeczywiście poniesionych w okresie obrachunkowym. Oznacza to, że całość kosztów faktycznie poniesionych w danym okresie rozlicza się na produkty wytworzone w tym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK BANKOWY POMOCNICZY

  Rachunek służący do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych dotyczących określonego obszaru działalności jednostki (np. działalności socjalnej, inwestycyjnej) lub też służący ułatwieniu rozliczeń z podmiotami mającymi rachunki w innych miejscowościach w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW STANDARDOWYCH

  Odmiana rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty standardowe. Koszty standardowe są kosztami z góry ustalonymi, wynikającymi z opracowanych norm zużycia czynników produkcji oraz stałych cen i stawek, a w przypadku kosztów pośrednich z odpowiednich narzutów tych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW

  W literaturze przedmiotu, aktach normatywnych i praktyce r.k. nie jest jednoznacznie definiowany i interpretowany. Określenie r.k. zależy w dużym stopniu od tego, czy jest on przedstawiany z mikroekonomicznego, czy makroekonomicznego punktu widzenia, a także od jego zakresu i zadań. Wprawdzie przeważa...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /19 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW DOCELOWYCH

  System rachunku kosztów ukierunkowanych na zarządzanie kosztami w warunkach konkurencji na rynku. Znalazł on zastosowanie w przedsiębiorstwach japońskich, głównie w przedsiębiorstwach o produkcji montażowej.

  R.k.d. koncentruje się na kalkulacji kosztów jednostkowych nowych produktów. Rachunek ten dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /5 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ

  Activity-Based Costing, ABC, jest nowoczesnym systemem rachunku kosztów wykorzystywanym w zarządzaniu opartym na działaniach. Zarządzanie tego rodzaju (Activity-Based Management, ABM) zakłada, że sprawność przebiegu całego procesu gospodarczego zależy od sprawności przebiegu cząstkowych działań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /13 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW NORMATYWNYCH

  Odmiana rachunku kosztów wzorcowych, w którym rolę wzorców kosztowych pełnią koszty normatywne. Podstawą ustalenia kosztów normatywnych są wyprowadzone analitycznie normy zużycia czynników produkcji, przy czym normy zużycia powinny być uzasadnione względami technicznymi i technologicznymi. Przy ich...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt

Do góry