Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyborczego

  Prawo wyborcze – w znaczeniu przedmiotowym jest to ogół norm prawnych obowiązujących w państwie i regulujących tryb wyboru organów przedstawicielskich; w znaczeniu podmiotowym są to określone w przepisach obowiązującego prawa uprawnienia ogółu obywateli do udziału w wyborach do organów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw jednostki

  Wstrząs spowodowany II wojną światową uzmysłowił społeczności międzynarodowej, że wewnątrzpaństwowy system gwarantowania praw obywatelskich jest niewystarczający. Zaczynają więc powstawać różne międzynarodowe akt prawne dot. tej materii:

  1948 r. – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje praw i wolności obywatelskich

  Pod tym pojęciem rozumiemy zespół czynników i środków zapewniających wprost urzeczywistnienie praw jednostki. Wyróżniamy gwarancje materialne i formalne. Te pierwsze dotyczą ogólnych cech ustroju gospodarczego, społecznego i politycznego. Gwarancje formalne występują bądź jako gwarancje pośrednie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice praw i wolności obywatelskich

  We współczesnym społeczeństwie nie mogą istnieć prawa i wolności jednostki o charakterze absolutnym, bo konieczności życia publicznego i wzgląd na prawa i wolności i innych osób wymagają od każdego poddania się określonym ograniczeniom. Wyznaczenie ogólnych ram i zasad tych ograniczeń musi być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe obowiązki obywatelskie w Konstytucji RP

  Wyliczenie konstytucyjne ma na celu wskazanie jedynie najważniejszych obowiązków. Pamiętać też trzeba, że Konstytucji nie przysługuje w tym zakresie walor bezpośredniej stosowalności – nałożenie konkretnego obowiązku na jednostkę może nastąpić tylko na podstawie ustawy. Katalog podstawowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności a równości w prawach obywatelskich

  Zasada wolności – została wymieniona we Wstępie do Konstytucji, a szerzej ujęto ją w art. 31 ust. 1 i 2. Zasadę tą należy rozpatrywać w dwóch aspektach. W znaczeniu pozytywnym oznacza ona swobodę czynienia wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. W znaczeniu negatywnym oznacza, że nałożenie na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja rozdziału kościoła od państwa jako podstawowa gwarancja wolności religijnej

  W doktrynie wyróżnia się dwa klasyczne modele ustrojowe stosunków wyznaniowych w państwie, wyróżniające dwa typy państw:

  a) państwa wyznaniowe – oznaczające ideowe oraz strukturalne powiązanie religii i Kościoła z państwem, polegające na uznaniu jednej spośród religii jako religii oficjalnej oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności sumienia i wyznania

  Zasada ta znalazła wyraz w art. 53 K oraz art. 9 EKPCz. Wolność wyznania musi też być rozpatrywana na tle konstytucyjnych zasad określających pozycję kościołów i związków wyznaniowych oraz ich relacje z państwem (art. 25). Obejmuje ona w szczególności:

  wolność wyznawania lub przyjmowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne w Konstytucji RP

  prawo własności (art. 20, 21 i 64) – wywłaszczenie jest dopuszczalne tylko na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem, ograniczenia własności (w cywilistycznym rozumieniu) nie mogą naruszać istoty tego prawa, przepadek rzeczy może nastąpić tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolności i prawa polityczne w Konstytucji RP

  Część z nich pojmowana jest jako prawa człowieka, ale prawa związane z udziałem w życiu publicznym (art. 60-62) przyznane zostały tylko obywatelom polskim. Oto katalog tych praw i wolności:

  1. prawa związane z udziałem w życiu publicznym – prawo do głosowania w wyborach i referendach, prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /729

  praca w formacie txt

Do góry