Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie systemu organów państwowych i ich klasyfikacja

  System organów państwowych – całokształt cech określających budowę aparatu państwowego. Są to reguły określające jego budowę, formy organizacyjne organów państwowych i wzajemny ich stosunek do siebie. Są to regulacje, które musi zawierać każda konstytucja.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organu państwowego i ich klasyfikacja

  Organ państwa, to struktura polityczno – prawna powołana w celu realizacji władzy państwowej. Jest to część składowa aparatu państwowego, jego wyodrębniony element, różniący się od innych zakresem kompetencji, swoistą budową i trybem działania.

  Zakres kompetencji – zadania powierzone do realizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja prawnych sfer działania państwa

  W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) podział władz oznacza wydzielenie pewnych rodzajowo odmiennych kierunków (sfer) działania państwa takich jak: stanowienie prawa, wykonywanie prawa, rozstrzyganie sporów prawnych (zarówno wymierzanie sprawiedliwości, co stanowi domenę sądów, jak i kontrola przestrzegania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownicze deputowanych

  prawo do diety parlamentarnej – obecnie wynoszą one 25 % uposażenia wypłacanego posłom zawodowym,

  prawo bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego na terenie kraju,

  prawo do bezpłatnego otrzymywania dzienników urzędowych,

  prawo do korzystania z funduszu świadczeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunitet deputowanego

  Immunitet stanowi jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych. Rozumiany jako wykluczenie bądź ograniczenie odpowiedzialności deputowanego za naruszenia prawa, pełni dwie podstawowe funkcje:

  ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowania im swobody wykonywania mandatu,

  ochrony...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki deputowanych

  Każdy deputowany ma prawo do immunitetu materialnego i formalnego, nietykalności osobistej (art. 105 ust. 5 K) oraz obowiązek zastosowania się do zasady niepołączalności (art. 103 K – w aspekcie formalnym; art. 107 K - w aspekcie materialnym).

  Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora określa szereg...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny deputowanego

  Status członków parlamentu jest wyznaczany na płaszczyźnie generalnej pozycją tego organu w aparacie państwowym i koncepcją stosunku przedstawicieli do wyborców, a na płaszczyźnie szczegółowej przez Konstytucję (art. 102-108) i realizujące ją ustawodawstwo zwykłe (np. ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mandat przedstawicielski

  „Mandat przedstawicielski (parlamentarny)” to pojęcie mające wieloznaczny charakter. Używa się go w przynajmniej 3 znaczeniach:

  jako wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców,

  jako całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty,

  jako określenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wygaśnięcia mandatu senatora i posła

  Wygaśnięcie mandatu posła (senatora) następuje w razie (art. 177 ust 1 i 2 oraz art. 213 ust. 1 i 2 ows):

  odmowy złożenia ślubowania,

  śmierci posła (senatora),

  utraty biernego prawa wyborczego, co m.in. następuje na skutek skazania przez sąd na karę pozbawienia praw publicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura rozpatrywania protestów wyborczych

  Protest wyborczy jest to skierowany do sądu wniosek wyborcy wskazujący określone uchybienie w przeprowadzeniu wyborów i domagający się unieważnienia wyborów w całości lub w części. Prawo wniesienia protestu ma każdy wyborca, a także pełnomocnik każdego komitetu wyborczego. Unieważnienie wyborów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt

Do góry