Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zasada dwuizbowości pełnej i niepełnej

  Dwuizbowość pełna – występuje wtedy, gdy obie izby parlamentu są równoprawne.

  Dwuizbowość niepełna – występuje, gdy jedna z izb parlamentu jest izbą ważniejszą, ma więcej kompetencji. Konstytucja z 1997 roku nie przyjęła zasady równouprawnienia izb, nigdy zresztą w polskiej tradycji konstytucyjnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje parlamentu

  Funkcja ustawodawcza – polega na stanowieniu aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, najwyższej w systemie prawa wewnętrznego. Funkcję tę parlament sprawuje na zasadzie wyłączności. W ramach tej funkcji wyróżnić można tzw. funkcję ustrojodawczą (stanowienie norm konstytucyjnych) oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Sejmu i Senatu

  Kluczowym przepisem dotyczącym kompetencji Sejmu i Senatu, jest art. 95, określający podstawowe funkcje obu organów. Stanowi on, że władzę ustawodawczą w RP sprawują Sejm i Senat, dodając ponadto, iż jedynie Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Sejmu i Senatu

  Podstawowe unormowania zawarte są obecnie w rozdziale IV Konstytucji, zatytułowanym Sejm i Senat (art. 95-124), a szereg dalszych ważnych uregulowań znajdziemy w innych rozdziałach Konstyt., np. charakterystyka źródeł prawa, a więc roli ustawy, jest zawarta w rozdziale III, postanowienia dotyczące budżetu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System organów państwowych RP

  Na podstawie postanowień Konstytucji można wyodrębnić 4 grupy organów państwowych:

  organy ustawodawcze – Sejm i Senat,

  organy wykonawcze – Prezydent RP i Rada Ministrów, a rozdział VI K wymienia dalsze elementy składowe: Prezes RM, ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu prezydencjalnego

  Wykształcił się w USA.

  Egzekutywa jest jednoczłonowa, cała władza spoczywa w rękach prezydenta. Odpowiednicy ministrów (sekretarze) są jedynie pomocnikami prezydenta. Głównym ośrodkiem decyzji politycznych jest prezydent, który jest zarazem naczelnym dowódcą armii.

  Istnieje wyraźna...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu semi - prezydencjalnego (Francja)

  Przyjmuje on pewne elementy systemu parlamentarnego, a także pewne cechy systemu prezydencjalnego.

  We Francji wprowadziła go konstytucja z 1958 r.

  Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych i bezpośrednich, wyposażony został w szereg prerogatyw. Dotyczą one ważnych spraw państwowych, np...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu kanclerskiego

  Stosowany w Niemczech.

  Szefem rządu jest kanclerz wyposażony w rozbudowane kompetencje, któremu podporządkowani są członkowie rządu. Zaufaniem rządu cieszy nie cały gabinet, a tylko jego szef, kanclerz.

  Decydujący udział w powoływaniu kanclerza ma Bundestag.

  Konstytucja ogranicza...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu parlamentarnego

  Rząd powoływany przez głowę państwa musi cieszyć się poparciem parlamentu.

  Dualizm egzekutywy, gdzie obok głowy państwa funkcjonuje rząd z premierem na czele.

  Pozycję głowy państwa cechuje neutralność polityczna, gdyż organ ten nie odpowiada politycznie przed parlamentem (nie może...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki determinujące system organów państwowych

  Bezpośredni wpływ na budowę systemu organów państwowych mają zasady ustrojowe, na jakich oparto ustrój polityczny danego państwa. Można wskazywać bezpośredni wpływ następujących zasad ustroju politycznego na demokratyczny charakter systemu organów:

  suwerenności narodu – zwierzchnia władza narodu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt

Do góry