Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedzialność konstytucyjna a parlamentarna

  Odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) to odpowiedzialność za polityczny kierunek sprawowania urzędu i podejmowane akty oraz decyzje; odpowiedzialność tę ponosi rząd i jego członkowie. Nie jest tu wymagane postawienie zarzutu naruszenia prawa, wystarczy negatywna ocena działalności i na tej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura uchwalania votum nieufności

  Wniosek w sprawie wotum nieufności może zostać złożony tylko przez grupę posłów liczącą co najmniej 46 sygnatariuszy. Wniosek nie musi być umotywowany, ale zawsze musi zawierać nazwisko kandydata na nowego premiera. Pomiędzy zgłoszeniem wniosku a poddaniem go pod głosowanie musi upłynąć co najmniej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja absolutorium dla rządu – uchwalanie i kontrola wykonania ustawy budżetowej

  Szczególna postać procedura ustawodawcza przybiera w odniesieniu do ustawy budżetowej. Treścią tej ustawy jest ustalenie dochodów i wydatków państwa na okres roku budżetowego (w Polsce rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Budżet jest uchwalany w formie ustawy (art. 219 ust. 1 K). Procedura...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezyderaty i opinie komisji parlamentarnych

  Dezyderat (art. 159 rSej) – jest to uchwała komisji, zawierająca postulaty w określonej sprawie, kierowana do RM, poszczególnych jej członków, prezesa NIK, prezesa NBP oraz Głównego Inspektora Pracy. Adresat nie ma prawnego obowiązku wykonania postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec nich...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytania poselskie

  Zapytania są składane w sprawach o charakterze jednostkowym, zawsze na piśmie. Odpowiedź jest udzielana w terminie 21 dni, także na piśmie, a zapytujący nie ma możliwości spowodowania przeprowadzenia nad tą odpowiedzią debaty sejmowej (art. 195 rSej).

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpelacje poselskie

  Interpelacje są to indywidualne wystąpienia poselskie, zawierające pytania na tle określonego stanu faktycznego. Składane one są w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa (art. 192 ust. 1 rSej). Interpelacja składana jest na piśmie i – poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje uchwał sejmowych

  Regulamin Sejmu przewiduje następujące rodzaje uchwał:

  rezolucje – zawierają wezwanie określonego organu państwowego do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego zachowania się,

  deklaracje – zawierają zobowiązanie do określonego zachowania się,

  apele – zawierają wezwanie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepisy „pożarowe” w procesie legislacyjnym

  Jeżeli projekt ustawy zostanie uznany za pilny (art. 123 K), procedura ustawodawcza może ulec przyspieszeniu. Istota trybu pilnego jest uprzywilejowanie danego projektu ustawy, polegające na priorytetowym traktowaniu go w porównaniu z innymi projektami, a także na znacznym przyspieszeniu całego trybu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promulgacja ustawy

  Po zakończeniu postępowania w Senacie (i ewentualnie – po raz drugi w Sejmie) Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi. Podpisanie ustawy określa się mianem promulgacji.

  Art. 122 ust. 2 K przewiduje, że Prezydent podpisuje ustawę w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces legislacyjny w Senacie

  Rozpatrzenie ustawy przez Senat jest koniecznym etapem postępowania ustawodawczego. Jednakże tylko w odniesieniu do zmiany konstytucji oraz do ustawy ratyfikacyjnej, o której mowa w art. 90 K zawsze konieczna jest zgoda Senatu na przyjęcie tekstu uchwalonego przez Sejm, we wszystkich pozostałych przypadkach...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt

Do góry