Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prezydenckie kompetencje związane z egzekutywą

  Prezydentowi przysługują poważne kompetencje w procesie powoływania Rady Ministrów. Dotyczą one: przyjmowania dymisji RM, desygnowania Premiera i powoływania nowego rządu; w razie niepowodzenia trzech kolejnych procedur uzyskania sejmowego wotum zaufania dla nowego rządu – rozwiązywania (skracania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydenckie kompetencje związane z legislatywą

  Uprawnienia prezydenta wobec Parlamentu:

  organizacyjne – zarządzanie wyborów, zwoływanie pierwszych posiedzeń izb,

  inicjatywne – inicjatywa ustawodawcza, zarządzanie referendum (co wymaga zgody Senatu),

  hamujące – weto ustawodawcze, kwestionowanie ustaw przed TK, w procedurze kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawne Prezydenta RP

  akty normatywne – akty zawierające normy prawne, wydawane przez Prezydenta, np. rozporządzenia, o których mowa w art. 142 K,

  inne akty prawne – akty, które rodzą wiążące skutki prawne po stronie swych adresatów; mogą to być skutki materialno-prawne (np. wprowadzenie stanu wyjątkowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP

  Konstytucja z 1997 r. przyjmuje typowy model odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta. Ponoszona jest ona za czyny, którymi Prezydent w zakresie swojego urzędowania lub w związku z zajmowanym urzędem, naruszył Konstytucję lub inną ustawę. Dla powstania tzw. deliktu konstytucyjnego konieczne jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura stawiania Prezydenta w stan oskarżenia

  Wstępny wniosek o postawienie prezydenta w stan oskarżenia może złożyć tylko grupa posłów i senatorów licząca co najmniej 140 osób. Wniosek taki jest rozpatrywany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, która następnie przedstawia Zgromadzeniu Narodowemu stosowny wniosek. Dla postawienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny utraty stanowiska przez Prezydenta RP

  Kadencja Prezydenta upływa w 5 lat po objęciu urzędu, licząc od dnia złożenia przysięgi, ale w wypadkach wyjątkowych urząd prezydenta może wcześniej ulec opróżnieniu. W myśl art. 131 ust. 2 K następuje to w razie:

  śmierci Prezydenta,

  zrzeczenia się urzędu,

  trwałej niezdolności do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wyboru Prezydenta RP

  Prezydent jest wybierany przez Naród (art. 127 ust. 1 K). wybory prezydenckie mają charakter czteroprzymiotnikowy – art. 127 ust. 1 określa je jako powszechne, równe, bezpośrednie i nakazuje ich przeprowadzenie w głosowaniu tajnym.

  Organizację wyborów określa szczegółowo ustawa z 27 września 1990 r. o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP

  Ustrojową pozycję Prezydenta określa zasada podziału władz. Art. 10 ust. 2 wymienia urząd Prezydenta jako jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 r. utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycja Prezydenta może być określona sześcioma podstawowymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Zgromadzenia Narodowego

  Art. 114 ust. 1 stanowi, że Zgromadzenie Narodowe działa w przypadkach określonych w Konstytucji. Określenie kompetencji Zgromadzenia opiera się więc o zasadę enumeracji. Konstytucja pozostawiła Zgromadzeniu kompetencje związane jedynie z osobą Prezydenta RP, a mianowicie:

  przyjmowanie przysięgi od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Zgromadzenia Narodowego

  Zgromadzenie Narodowe jest to odrębny organ konstytucyjny o własnych kompetencjach, złożony z obradujących wspólnie obu izb parlamentu.

  Konstytucja stanowi jedynie, iż Sejm i Senat obradując wspólnie działają jako Zgromadzenie Narodowe. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania Zgromadzenia są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt

Do góry