Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Orzekanie o konstytucyjności aktów ustawowych

  Ustawy podlegają kontroli w zakresie zgodności z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (jedynie tymi, które ratyfikowano w oparciu o ustawę akceptującą). O zgodności ustaw z Konstytucją Trybunał orzeka w składzie 5 sędziów. Kontrola zgodności jest dokonywana w oparciu o 3...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiotowy zakres działalności TK

  Z punktu widzenia przedmiotu kontroli obejmuje ona następujące akty:

  ustawy – co do ich zgodności z konstytucją i umowami międzynarodowymi; kontrola obejmuje wszystkie typy ustaw, w tym także m.in. ustawę budżetową oraz ustawy wyrażające zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej,

  umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny odwołania sędziego TK

  Sędziowie TK są nieusuwalni, chyba że sędzia zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub też sąd dyscyplinarny złożony z sędziów Trybunału Konstytucyjnego orzeknie wobec niego karę usunięcia ze stanowiska sędziego TK. Mandat sędziego wygaśnie też w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb powoływania Trybunału Konstytucyjnego

  W skład TK wchodzi 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Wybór ma charakter indywidualny, tzn. każdy sędzia jest wybierany na 9 lat, nawet jeśli wstąpi w miejsce sędziego, który odszedł z TK przed upływem swojej kadencji.

  Sędzią TK może zostać osoba, która posiada...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego

  Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, choć nie jest sądem w rozumieniu art. 175 K, a tym samym działalność Trybunału nie może być też określana jako wymiar sprawiedliwości. Działalność sądów konstytucyjnych jest czasem określana mianem negatywnego ustawodawcy i nie ulega...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota kontroli konstytucyjności prawa i jej charakter

  Istota kontroli norm polega na orzekaniu o hierarchicznej (pionowej) zgodności aktów normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami) wyższego rzędu i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku tej zgodności.

  Kontrola norm ma w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoba prawna

  Charakterystyka

  Definiuje się ją zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa dyskontowa

  "Stopa dyskontowa jest to stopa procentowa stosowana przez bank centralny przy udzielaniu pożyczek bankom komercyjnym" (D.Begg, 1997, s. 126) Przy wysokich stopach dyskontowych banki komercyjne nie są skłonne do zaciągania pożyczek od Banku Centralnego, więc ograniczają udzielanie kredytów.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawne ministrów

  Minister resortowy może wydawać akty normatywne – rozporządzenia i zarządzenia (art. 149 ust. 2 K). Rozporządzenia ministra muszą odpowiadać tym samym cechom, którym odpowiadają rozporządzenia RM, tyle tylko, że upoważnienie ustawowe określa danego ministra jako organ właściwy do wydania danego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały a rozporządzenia

  Rozporządzenie (art. 92 K) – podustawowy akt wykonawczy, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia, zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Ma ono charakter aktu prawa powszechnie obowiązującego. Musi być zgodne z ustawami i nie może wkraczać w materie objęte całkowitą wyłącznością...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt

Do góry