Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  REASEKURACJA BIERNA

  Odstąpienie przez danego ubezpieczyciela innemu ubezpieczycielowi części lub całości ryzyka (lub grupy ryzyka określonego rodzaju) przyjętego przez niego do ubezpieczenia. Ubezpieczyciel odstępujący ryzyko nazywany jest cedentem, reasekurowanym lub reasekuratorem biernym. Ubezpieczyciel przyjmujący ryzyko...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA CZYNNA

  Pośrednia działalność ubezpieczeniowa, przejęcie przez danego ubezpieczyciela części lub całości ryzyka (lub grupy ryzyka określonego rodzaju) ubezpieczonego u innego ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel przyjmujący ryzyko do reasekuracji nazywany jest cesjonariuszem, reasekuratorem czynnym bądź po prostu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ

  Pojęcie wieloznaczne, szczególny system informacyjny, międzynarodowy język biznesu (rachunek ekonomiczny polegający na porównywaniu kosztów z efektami) lub system pomiaru działalności gospodarczej.

  Treść i zakres pojęcia r. zmieniały się wraz z rozwojem gospodarczym świata i poszczególnych krajów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /14 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

  Obejmuje swoim zakresem operacje w zakresie kasowej faktycznej realizacji wydatków budżetowych i pozabudżetowych oraz wszelkie zdarzenia gospodarcze powstałe w toku wykonywania budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa samorządowego). Na system rachunkowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /4 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

  Stanowi obszar rachunkowości dostarczający informacji o stanie finansowo-majątkowym jednostki i wypracowanym przez nią wyniku finansowym. R.f. jest zorientowana na dostarczanie informacji w postaci sprawozdawczości finansowej dla zewnętrznych odbiorców takich jak: właściciele, kontrahenci, banki, urzędy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

  W początkowym okresie kształtowania się r.m. kojarzono ją głównie z międzynarodową analizą porównawczą systemów rachunkowości finansowej oraz tymi aspektami rachunkowości korporacji międzynarodowych, które dotyczyły transakcji wykraczających poza kraj ich zarejestrowania. Istotnym przełomem w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /7 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

  Rozwój rachunkowości rolnej odbywał się w tempie wolniejszym niż rachunkowości jednostek handlowych i przemysłowych. Do czynników hamujących ten rozwój należy zaliczyć przede wszystkim: 1) charakter naturalny gospodarki rolnej, polegający na wewnętrznym zaopatrywaniu się w wiele materiałów służących...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /8 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ SPOŁECZNA

  Rachunkowość gospodarki narodowej, makrorachunkowość (social accounting, macro-accounting), rodzaj statystyki gospodarczej, model badań w dziedzinie równowagi ogólnej. Przedstawiając obraz gospodarki narodowej, r.s. wykorzystuje elementy metodologiczne rachunkowości jednostkowej, np. konto, zapis księgowy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW WZORCOWYCH

  Odmiana rachunku kosztów posługującą się kategorią kosztów wzorcowych. Koszty wzorcowe to koszty, jakie powinny być ponoszone przy zachowaniu określonych warunków. Określają one pewną wartość, wokół której powinny oscylować koszty rzeczywiście poniesione, nie muszą jednak pokrywać się z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /5 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH

  Każdy model kalkulacyjnego rachunku kosztów, który spełnia dwa warunki, tj. ogół kosztów operacyjnych jest dzielony na koszty stałe i zmienne oraz wycena produktu jest dokonywana na podstawie kosztów zmiennych.

  R.k.z. jest zaliczany do grupy systemów rachunku kosztów wykorzystujących tzw. kalkulację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /22 768

  praca w formacie txt

Do góry