Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  PRAWNE GWARANCJE PRAW JEDNOSTKI

  Są one stosunkowo łatwe do urzeczywistnienia, w szczególności jeśli państwo uchwala nową konstytucję gdyż jest to zapisanie tych praw w prawie. Najczęściej było tak, że one się pojawiły na poziomie aktów ustawodawczych lub dokumentów o charakterze międzynarodowym ratyfikowanych przez poszczególne...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYNOMIA ZASADY RÓWNOŚCI I WOLNOŚCI

  Między tymi kategoriami istnieje stan napięcia wg niektórych. Mówi się, że jeśli położymy akcent na wolności jednostki to musimy się pogodzić z nierównością. Jeżeli położymy nacisk na równości, w tym równości szans to musimy się pogodzić z ograniczeniami wolności. Te systemy polityczne państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY ROZWOJU PRAW OBYWATELSKICH

  Pierwsze katalogi były formułowane przez ludzi wykształconych, materialnie niezależnych. W związku z tym formułowali te I-sze katalogi w oparciu o potrzeby, które oni odczuwali, chcieli aby ten katalog chronił ich przed arbitralnością władzy (np. tajemnica korespondencji – przy czym mnóstwo ludzi nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /3 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA OCHRONY PRAW JEDNOSTKI

  Obecnie funkcjonują różne określenia: wolności i prawa człowieka. Przez cały wiek XIX aż po 70 lata figurowało pojęcie prawa obywatelskie. W konstytucjach istniały różne określenia: wolności i prawa obywateli, prawa człowieka. We francuskiej deklaracji praw istniała nazwa prawa człowieka i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA GRUP NACISKU W PROCESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POLITYCZNEGO

  Grupy nacisku to takie organizacje, które dążą do realizacji swoich celów poprzez wpływanie na decyzje polityczne. Grupy interesu same nie dążą do zdobycia władzy jej utrzymania. Celem grup interesu jest takie oddziaływania na decydentów, aby uzyskać decyzje zgodne z ich interesami. Działalności grup...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW STRUKTUR SPOŁECZNEGO ZORGANIZOWANIA NA FUNKCJONOWANIE WYODRĘBNIONYCH OGNIW APARATU PAŃSTWOWEGO

  Nieomal do końca XIX w. aktywność polityczna była zastrzeżona dla ograniczonych elit społecznych. Dopiero wkroczenie na arenę polityczną szerokich mas społeczeństwa które nastąpiło dzięki upowszechnieniu oświaty i praw obywatelskich w tym praw wyborczych zrodziło potrzebę powołania do życia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWNO - POLITYCZNE ZNACZENIE WYBORÓW POWSZECHNYCH

  W początkowym okresie rozwoju sytemu przedstawicielskiego ograniczenia w zakresie powszechności prawa wyborczego były tak daleko idące, że tylko niewielki odsetek dorosłych obywateli brał udział w wyborach.

  Cenzusowe prawo wyborcze istniało w XIX w., polegało na tym, że określone kategorie osób ze...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY OGÓLNOPAŃSTWOWE

  Głosowanie: na numery list, drukiem urzędowym nie była lista lecz koperta – wyborca przychodził do lokalu z numerem listy i otrzymywał kopertę ostemplowaną do niej wkładał nr listy i wrzucał do urny wyborczej. Takie głosowanie w Polsce jest niemożliwe, bo istnieje instytucja głosu spersonalizowanego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAUZULA OGRANICZAJĄCA JEJ SKUTKI

  Zwana też klauzulami zaporowymi, wymyślili ją Niemcy w 1949r. Znaczna liczba państw ją stosuje, dot. to tych państw, które stosują system proporcjonalny. Polega ona na tym, że ustala się procentową normę, której zdobycie jest niezbędne dla udziałów w podziale mandatów. Chodzi o wyeliminowanie partii...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESZANY SYSTEM WYBORCZY

  Jest to system, który współcześnie ma wyraźną tendencję do upowszechniania się, jest to droga odejścia od systemu proporcjonalnego. Wśród państw europejskich nie obserwuje się państw, które odchodzą od systemu większościowego do proporcjonalnego. Jednakże istnieją państwa, które odchodzą od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt

Do góry