Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RETROCESJA

  Odstąpienie części lub całości ryzyka bądź grupy ryzyk, przyjętych przez reasekuratora od cedenta do reasekuracji, innemu reasekuratorowi. Zakład odstępujący ryzyko w drodze r. nazywany jest retrocedentem, a zakład przyjmujący udziały do r. określany jest mianem retrocesjonariusza. Retrocesja stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWA NA ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY

  Odroczony podatek, nadwyżka księgowego podatku dochodowego nad wielkością bieżącego zobowiązania podatkowego. Nadwyżka taka występuje wówczas, kiedy dochód do opodatkowania jest niższy od księgowego zysku brutto. Utworzenie r.o.p.d. powoduje, że w księgach rachunkowych jednostki pojawia się - oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWA NA RYZYKO OGÓLNE

  Rezerwa tworzona w celu pokrycia niezidentyfikowanego ryzyka związanego z prowadzeniem działalności bankowej. Podstawą jej tworzenia jest kwota niespłaconych kredytów i pożyczek pieniężnych, pomniejszona o kwotę kredytów i pożyczek pieniężnych, zakwalifikowanych (w oparciu o odrębne przepisy) do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

  System informacyjny zorientowany na potrzeby informacyjne kierownictwa jednostki. Kadra zarządzająca wykorzystuje dane płynące z systemu rachunkowości do podejmowania decyzji długo- i krótkookresowych, jak również do wspomagania procesów kontroli oraz przeprowadzania różnego rodzaju prospektywnych analiz...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURATOR

  Zakład ubezpieczeń prowadzący za stosownym zezwoleniem działalność reasekuracyjną, polegającą na zobowiązaniu się wobec innych zakładów ubezpieczeń (za ustaloną prowizją i składką) do finansowego partycypowania w skutkach grup ryzyka przyjętych przez te zakłady do ochrony ubezpieczeniowej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ

  Organ NBP, który ustala corocznie założenia polityki pieniężnej i przekłada je do wiadomości Sejmowi oraz sporządza i składa Sejmowi sprawozdanie z wykonywania założeń polityki pieniężnej. Na podstawie założeń polityki pieniężnej RPP ustala m.in. wysokość stóp procentowych NBP, zasady i stopy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

  Stanowią integralną część ustroju administracji publicznej w Polsce. Powołane zostały do nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

  Dokument sporządzany przez biegłego rewidenta, zazwyczaj podbudowujący i uzupełniający opinię o podlegających sprawdzeniu danych finansowych oraz ewentualnych informacjach słownych (zawartych np. w rocznym sprawozdaniu finansowym i księgach rachunkowych, z których dane te zaczerpnięto). R. (wraz z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /12 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAPORT KASOWY

  Raport służący do ewidencji obrotów gotówkowych. Częstotliwość sporządzania r.k. i przekazywania ich do komórki księgowości określa kierownik jednostki we własnym zakresie, uwzględniając warunki wewnętrzne i potrzeby kontroli. R.k. muszą obejmować operacje kasowe dokonywane w danym dniu, lecz mogą...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REASEKURACJA

  Przyjęcie do ochrony przez jeden zakład ubezpieczeń ryzyka ubezpieczonego w innym zakładzie ubezpieczeń. Zakład ubezpieczeń odstępujący ryzyko zwany jest reasekurowanym lub cedentem, a zakład ubezpieczeń przyjmujący ryzyko do reasekuracji zwany jest reasekuratorem lub cesjonariuszem. Ryzyko oddawane do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /4 354

  praca w formacie txt

Do góry