Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przeciwdziałanie inflacji

  A. Philips w latach 60- tych dokonał analizy inflacji i bezrobocia. Doszedł do wniosku, że te dwie rzeczy są od siebie zależne, tak więc wraz ze wzrostem bezrobocia maleje inflacja. Podczas gdy w okresie największej inflacji bezrobocie było znikome. Można z tego wywnioskować, z e największym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby mierzenia inflacji

  Inflacja to utrzymujący się wzrost poziomu cen. Jej miarą jest stopa inflacji – czyli procentowa zmiana poziomu cen obliczona zgodnie z formułą.

  Stopa inflacji = (poziom cen w roku bieżącym – poziom cen w roku poprzednim / Poziom cen w roku poprzednim) X 100

  Do mierzenia inflacji wykorzystywane są...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i przyczyny inflacji

  INFLACJA – jest to utrzymujący się wzrost poziomu cen.

  Inflacja kosztowa – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu kosztów produkcji spowodowanych wzrostem cen energii, płac, paliw. Ceny wzrastają wraz ze wzrostem kosztów produkcji.

  Inflacja popytowa – pojawia się w gospodarce w wyniku wzrostu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się mierzy stopę bezrobocia

  Stopa bezrobocia jest miarą bezrobocia, a oblicza się ją jako stosunek liczby ludzi stanowiących siłę robocza i wyraża w procentach.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i przyczyny bezrobocia

  Bezrobocie cykliczne – powstaje na skutej spadku zagregowanego popytu w gospodarce. W czasie kiedy występuje zapotrzebowani na wytwarzane produkty, nie ma problemów z miejscami pracy. Kiedy jednak zapotrzebowanie to maleje zaczynają się problemy z pracą. Producenci w celu zmniejszenia kosztów produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludność, zasoby i struktura siły roboczej

  Struktura wiekowa ludności przedstawia liczebność poszczególnych roczników w danym roku z podziałem na płeć, z których składa się cała ludność kraju. W przypadku braku zewnętrznych zakłóceń każda starsza grupa wiekowa jest w wyniku zgonów mniej liczna od młodszej, co stwarza tzw. piramidę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy i bezrobocie

  RYNEK PRACY – jest bardzo ważny, gdyż pełni dwie podstawowe funkcje w gospodarce. Dla ludzi występujących z podażą pracy stwarza on możliwości otrzymania dochodów, a dla firm zgłaszających popyt na pracę jest on źródłem tego podstawowego czynnika wytwórczego. Płace otrzymane ze sprzedaży pracy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne wydatki budżetowe

  Wydatki budżetowe odzwierciedlają kierunki zakres działalności państwa w obszarze, na którym zawodzi rynek. Pewne bowiem zadania może wykonać tylko i wyłącznie państwo (obronność, wymiar sprawiedliwości). Zauważalny jest również wzrost wydatków budżetowych mierzony udziałem państwa w produkcie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne przychody budżetu

  Dochody budżetowe państwa są bardzo różnorodne i zróżnicowane. Podstawowym źródłem dochodów budżetowych jest dochód narodowy. We współczesnych państwach podstawowym źródłem dochodów państwa są przede wszystkim wpływy z podatków.

  Struktura dochodów budżetowych przedstawiają się...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwość równoważenia budżetu państwa

  Wzajemne dopasowanie wydatków i dochodów jest treścią zasady równowagi budżetowej. Suma planowanych i rzeczywiście wydatkowanych środków nie może być wyższa od sum przewidywanych i osiągniętych dochodów budżetowych. Cechą charakterystyczną wielu współczesnych budżetów jest to, że zwyczajne dochody...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt

Do góry