Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA PROCEDURY TWORZENIA BANKU PAŃSTWOWEGO

  A) kto jest uprawniony do powołania do życia banku państwowego?

  - Bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia

  - na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego

  - w tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego

  B)...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W JAKICH FORMACH PRAWNYCH MOGĄ DZIAŁAĆ BANKI W POLSCE?

  Banki mogą być tworzone jako:

  a) banki państwowe - bank państwowy może być utworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. W tym samym trybie następuje likwidacja banku państwowego,

  b) banki spółdzielcze -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKĄ DZIAŁALNOŚCIĄ MOGĄ ZAJMOWAĆ SIĘ BANKI POZA WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI BANKOWYCH?

  Banki poza wykonywaniem czynności bankowych mogą:

  1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki

  uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, (związana z polityką lokacyjną – lokowanie kapitału)

  2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTERYSTYKA CZYNNOŚCI BANKOWYCH

  A) MAJĄCYCH CHARAKTER OBLIGATORYJNY,

  B) MAJĄCYCH CHARAKTER FAKULTATYWNY.

  1. Czynności obligatoryjne to:

  a) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

  b) prowadzenie innych rachunków bankowych (do pkt. a i b:...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SĄ RODZAJE BANKÓW?

  Rodzaje Banków:

  - Bank krajowy – mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  - Bank zagraniczny – mający siedzibę zagranicą

  Podział ze względu na rodzaj działalności:

  - banki kredytowe

  - banki inwestycyjne

  - banki ziemskie

  - banki rolne

  - banki przemysłowe (finansowanie działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W JAKIECH PRZYPADKACH PODMIOTY NIE BĘDĄCE BANKAMI SĄ UPRAWNIONE DO UŻYWANIA W SWOJEJ NAZWIE SŁOWA „BANK” LUB „KASA”?

  Wyraz bank lub kasa może być używane przez jednostki organizacyjne, z których działalności jednoznacznie wynika że jednostki te nie wykonują jednostek bankowych. (np.: BillBank działa w formie spółki z o. o. a Banki (te z prawa bankowego) wyłącznie w formie spółki akcyjnej; Bank Krwi i Organów;...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST DEFINICJA POJĘCIA „BANK”?

  Bank – jest osobą prawna utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotu.

  Może działać w ściśle określonych formach prawnych, iż działalność...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO OKREŚLAJĄ SWOIMI PRZEPISAMI USTAWY „PRAWO BANKOWE”?

  Ustawa z dnia 29.08.1997r Prawo Bankowe określa zasady prowadzenia działalności bankowej, tworzenia i organizacji banków, oddziałów i przedstawicielstw banków zagranicznych oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego, postępowania naprawczego, likwidacji i upadłości banków.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy rynku czynników produkcji

  Produkcja – jest działalnością polegającą na przetwarzaniu czynników produkcji na wyroby i usługi potrzebne do spożycia i inwestycji, przy czym czynnikami produkcji są zużywane w jej procesie zasoby społeczne, które w klasycznej ekonomii dzielone bywają zwykle na trzy podstawowe grupy : - pracę – L -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki między mikro i makro ekonomią

  Podmiotem zainteresowania zarówno makro jak i mikroekonomii jest to samo, ale różny jest sposób analizy. Makroekonomia zajmuje się analizą gospodarki jako całości natomiast mikroekonomia poszczególnymi segmentami i zagadnieniami.

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Wojciech98 Dodano /14.12.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt

Do góry