Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Efekty (koszty i korzyści) zewnętrzne

  Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.

  Jednakże zdarza się, że ceny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra publiczne a problem „gapowicza” i „frajera”

  Problem „gapowicza” (free rider problem):

  - Gapowicz to ktoś, kto bezpłatnie konsumuje dobro, którego wytwarzanie wymaga ponoszenia kosztów.

  - Problem „gapowicza” dotyczy dóbr publicznych, ponieważ jeśli ktokolwiek by nabył takie dobro, musiałoby ono być dostępne dla każdego.

  - Wiele dóbr dostarczanych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co robi państwo w gospodarce?

  1) Ustanawia prawa i przepisy szczegółowe

  Kształtuje porządek prawny, z którego wynikają podstawowe zasady prawa własności (np. zakaz posiadania broni bez specjalnego zezwolenia) i funkcjonowanie rynków.

  Reguluje zachowania gospodarcze, ustanawiając szczegółowe zasady działania przedsiębiorstw...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /4 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja doskonała – konkurencja niedoskonała – monopol (w tym monopol naturalny)

  Rynek doskonale konkurencyjny to taki rynek, na którym zarówno sprzedający, jak i kupujący uznają, że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na poziom ceny rynkowej. Monopolistą jest jedyny sprzedawca lub jedyny potencjalny sprzedawca dobra w danej gałęzi. Monopsonistą jest jedyny nabywca lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność dochodowa popytu a różne rodzaje dóbr (dobra normalne a dobra niższego rzędu, dobra pierwszej potrzeby a dobra luksusowe)

  Elastyczność dochodowa popytu mierzy zależność między zmianami popytu a zmianami dochodów ludności.

  Elastyczność dochodowa popytu to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu. Mierzy ona reakcję wielkości popytu na zmianę poziomu dochodu...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszana elastyczność cenowa popytu

  Mieszana elastyczność cenowa popytu mierzy reakcję popytu na jedno dobro, wywołaną zmianą ceny dobra pokrewnego.

  Mieszana elastyczność cenowa popytu na dobro „i” względem zmian dobra „j” to relacja między względną zmianą zapotrzebowania na dobro „i” a względną zmianą ceny dobra „j”.

  Mierzy ona...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prosta elastyczność cenowa popytu

  Elastyczność cenowa popytu mierzy wrażliwość popytu na zmianę ceny.

  Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej (procentowej) zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro na względnej zmiany jego ceny.

  Prosta elastyczność cenowa popytu jest stosowana...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny minimalne a nadwyżka

  Sens wyznaczenia cen minimalnych sprowadza się do podwyższenia cen uzyskiwanych przez dostawców. Jednym z przykładów jest płaca minimalna obowiązująca w całym kraju.

  Np. ceny masła w UE są na poziomie wyższym od ceny równowagi wolnorynkowej w następstwie stosowania wspólnej polityki rolnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ceny maksymalne a niedobór

  Na państwową kontrolę cen składają się reguły i przepisy uniemożliwiające dostosowanie się cen do poziomu równowagi rynkowej.

  Kontrola cen może polegać na ustanowieniu progów cen lub pułapów cen, tzn. cen minimalnych lub cen maksymalnych.

  Wyznaczenie pułapu cen sprawia, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na podaż i ilość oferowaną

  Podaż to ilość dobra, jaką sprzedawcy są w stanie zaoferować przy różnym poziomie ceny.

  Czynniki określające krzywą podaży:

  1) Technika:

  - Postęp techniczny – wszelkie usprawnienia umożliwiające wzrost efektów przy tych samych nakładach (zmniejszenie kosztów produkcji).

  - Usprawnienia natury...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011 Znaków /1 561

  praca w formacie txt

Do góry