Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ROK OBROTOWY

  Rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. R.o. lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego r.o., to można...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROK PODATKOWY

  Rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo umowie spółki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwy urząd skarbowy w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia ostatniego roku kalendarzowego - wówczas rokiem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY NA RESTRUKTURYZACJĘ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

  Specyficzne rezerwy na zobowiązania związane z tym, że restrukturyzacja działalności przedsiębiorstwa obarczona jest znacznym ryzykiem i niepewnością i wymaga szacowania tego ryzyka i tworzenia odpowiednich r.r.

  Szacowanie wysokości r.r. powinno uwzględniać tylko wydatki i zobowiązania związane...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY CICHE

  Rezerwy które nie figurują w księgach rachunkowych ani w sprawozdaniach finansowych. Powstają na skutek: 1) przestrzegania zasady ostrożności przy wycenie składników majątkowych; 2) wyceny szacunkowej rezerw jawnych; 3) posiadania przez jednostkę tzw. nieewidencjonowanych aktywów. R.c. to dla...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY JAWNE

  Nakazane przepisami prawa bilansowego i uwidocznione w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych wszelkie rezerwy na zobowiązania, koszty i straty oraz na utratę wartości aktywów i rezerwy kapitałowe. Powinny one - zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 37 - „stanowić najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY KAPITAŁOWE Z KONSOLIDACJI

  Pozycja w pasywach skonsolidowanego bilansu (bilansu grupy kapitałowej) obejmująca sumę tzw. ujemnych różnic konsolidacyjnych lub „niedopłat” konsolidacyjnych, które są określane w trakcie procedur konsolidacyjnych w odniesieniu do jednostek z grupy kapitałowej włączanych do sprawozdawczości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY NA NALEŻNOŚCI

  Kategoria tzw. rezerw niebilansowych, inaczej zwanych korektami wartości. Oznacza to, że należności wycenia się na datę bilansu w kwocie do otrzymania, ale z zachowaniem zasady ostrożności.

  Prawo bilansowe nakazuje aktualizować należności: od dłużników postawionych w stan likwidacji (z wyłączeniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /3 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY

  Równowartość zatrzymanej („odłożonej”) w przedsiębiorstwie części wygospodarowanych aktywów z przeznaczeniem na pokrycie przewidywanych zobowiązań, kosztów i strat. To wygospodarowanie oznacza zmniejszenie zysku do podziału lub obciążenie równowartością r. wyniku brutto. R. nigdy nie mogą uszczuplić...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /11 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY CELOWE

  Rezerwy na ryzyko związane z działalnością banku, rezerwy, które tworzą banki na ekspozycje kredytowe, czyli bilansowe należności z tytułu kredytów i pożyczek, skupionych wierzytelności, czeków i weksli, zrealizowanych gwarancji, innych wierzytelności i odsetek o podobnym charakterze oraz udzielone...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REMONTY

  Czynności mające na celu przywrócenie właściwości środka trwałego utraconych w wyniku jego użytkowania. R. mogą zatem tylko odtwarzać utracone parametry techniczne, użytkowe oraz wygląd, bez zmiany dotychczasowych funkcji remontowanego składnika.

  R. mogą być także połączone z pracami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Blandyna Dodano /15.08.2013 Znaków /993

  praca w formacie txt

Do góry