Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja bilansowa i optymalizacyjna handlu zagranicznego

  Funkcja bilansowa – polega na ustaleniu takiej struktury asortymentowej, geograficznej i politycznej obrotów, aby maksymalizować korzyści przez eksport nadwyżek i import niedoborów. Taka wymiana powoduje wyrównanie bilansu w obrocie międzynarodowym, a nie przyczynia się do osiągnięcia korzyści ze...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i założenia teorii kosztów komparatywnych

  Podstawą handlu międzynarodowego jest wymiana i specjalizacja. Występujące między krajami różnice wyposażania surowców i innych czynników produkcji są źródłem różnic kosztów wytwarzania i cen towarów. Poprzez wymianę międzynarodową, kraj eksportuje towary, które relatywnie tanio wytwarza, a importuje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi podażowej

  Zakładamy podział gałęzi produkcyjnych na następujące działy:

  1) F - dobra finalne;

  2) F-1 - przedsiębiorstwa produkujące środki produkcji;

  3) S+2 - np. koksownia;

  4) S+1 - np. huty;

  5) S - dział surowcowy - przemysł wydobywczy;

  W systemie rynkowym przedsiębiorstwa maksymalizują zysk między...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm powstawania asymetrii w warunkach nierównowagi popytowej

  Zakładamy podział gałęzi produkcyjnych na następujące działy:

  1) F - dobra finalne;

  2) F-1 - przedsiębiorstwa produkujące środki produkcji;

  3) S+2 - np. koksownia;

  4) S+1 - np. huty;

  5) S - dział surowcowy - przemysł wydobywczy;

  W gospodarce centralnie zarządzanej istnieją skłonności do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przejawy asymetrii podażowej

  Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi tylko okresami) natężenie nierównowagi jest wyższe.

  Cykl technologiczny - sekwencje stadiów przetwarzania surowca. Jego pierwszym etapem jest zatem stadium surowca, a ostatnim stadium finalne.

  Asymetrię nierównowagi...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja gospodarki

  Charakterystyka

  Globalizacja gospodarki złożony, wielowymiarowy proces pogłębiania międzynarodowego podziału pracy, zwiększania obrotów handlu międzynarodowego, nasilenia przepływów kapitału, technologii i towarów. Dotyczy także przenikania się kultur i narastania zależności między krajami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przejawy asymetrii nierównowagi popytowej

  Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi okresami) natężenie nierównowagi jest większe. Przejawy asymetrii nierównowagi popytowej:

  a) kopalnie pracujące bez przerwy;

  b) zakłady produkujące dobra finalne - pracujące tylko na jedną zmianę;

  c) nasilenie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ obu typów nierównowagi na postęp technologiczny

  W nierównowadze podażowej przedsiębiorstwa zagrożone brakiem popytu zawsze poszukują nowości, tzn. takich produktów, które otwierałyby ludziom nowe możliwości, stwarzały zależności pomiędzy nowym produktem, a nowym stylem życia, np. pralka automatyczna, antena satelitarna. W nierównowadze tej stale...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samopogłębianie się nierównowagi podażowej

  W warunkach gospodarki rynkowej przedsiębiorca działa w warunkach niedostatecznego popytu, grożącego utratą zysku. Aby odsunąć od siebie tą groźbę, przedsiębiorstwa starają się, aby ich produkty były lepsze od produktów produkowanych przez konkurencję. Zachowanie takie uruchamia tzw. dodatnie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samopogłębianie się nierównowagi popytowej

  W gospodarce centralnie zarządzanej występuje sprzężenie zwrotne, z tym że działa ono w przeciwnym kierunku niż w gospodarce rynkowej. W ramach nierównowagi popytowej sprzężenie zwrotne nie powoduje spadku popytu lecz jego nasilenie i wzrost. Do głównych ciągów przyczynowo - skutkowych prowadzących do...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ulryk Dodano /15.12.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt

Do góry