Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RYNEK POZAGIEŁDOWY

  Część wtórnego rynku papierów wartościowych; w odniesieniu do r.p. nie można mówić, tak jak w przypadku giełdy, o jednym miejscu, w którym odbywają się transakcje papierami wartościowymi.

  Zawieranie transakcji na r.p. następuje przy użyciu łączy telefonicznych, sieci komputerowych bądź innych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE KURSOWE NIEZREALIZOWANE

  Różnice kursowe memoriałowe, różnice ustalone i zaksięgowane na koniec roku obrotowego dotyczące stanów zagranicznych środków pieniężnych i papierów długo- i krótkoterminowych, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz nierozliczonych stanów rozrachunków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROSZCZENIA REGRESOWE

  Kategoria związana z działalnością zakładów ubezpieczeń. Jest to nabyte przez zakład ubezpieczeń, na podstawie przepisów prawa, prawo do żądania od osoby odpowiedzialnej za zaistnienie szkody partycypowania w kosztach wypłaconych z tego tytułu odszkodowań.

  Kwota praw do regresów, przy zachowaniu zasad...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

  Nazywane często rezerwami na ryzyko gospodarcze lub rezerwami na koszty, zobowiązania i straty. R.z. są - obok rezerw na odroczone podatki - normowane Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Według nich są one oszacowanymi zobowiązaniami, których „wysokość lub termin zapłaty są...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZCHODY BUDŻETU

  Przeciwieństwo otrzymanych przychodów, obejmują: spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych oraz inne operacje finansowe, a także udzielone pożyczki.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY OBOWIĄZKOWE

  Jeden z podstawowych instrumentów ograniczania aktywności kredytowej banków oraz zwiększania bezpieczeństwa ich płynności finansowej. Bank centralny, nakładając na banki komercyjne obowiązek przetrzymywania na swoich rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej w banku centralnym, a w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZDZIELCZY RACHUNEK KOSZTÓW

  Z punktu widzenia sposobu pomiaru, gromadzenia i prezentowania kosztów można wyróżnić dwa sposoby przeprowadzania rachunku kosztów: zbiorczy i rozdzielczy. Sposób zbiorczy - stosowany w tradycyjnym rachunku kosztów - polega na ewidencjonowaniu i wykazywaniu poszczególnych składników kosztu wytworzenia w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /10 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY W BANKU

  Rezerwy mające na celu zapewnienie prowadzenia bezpiecznej działalności przez banki, które narażone są na wiele rodzajów ryzyka wynikających zarówno z działalności własnej, jak i otoczenia. Poziom rezerw odzwierciedla sytuację banku, a także aktualną politykę organów nadzoru w stosunku do banków...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE

  Forma rozliczeń pieniężnych dokonywana w postaci zapisów na kontach rozliczających się podmiotów. R.b. przeprowadzane są za pośrednictwem i pod kontrolą banku, polegają na realizacji przez bank zleceń płatniczych klientów, tj. przemieszczaniu określonej kwoty z rachunku bankowego dłużnika na rachunek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZYDENT

  R. są:

  1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, czyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) osoby prawne mające siedzibę (miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej) w kraju;

  3) inne podmioty mające siedzibę w kraju...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt

Do góry