Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania W. H. Beavera

  Charakterystyka

  Jeżeli w sprawozdaniach finansowych firmy dostrzegamy takie zjawiska jak np.:

  Zmniejszenie się kwoty zysku, Zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców, Problemy z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnych;...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wczesnego ostrzegania W. H. Beavera

  Charakterystyka

  Jeżeli w sprawozdaniach finansowych firmy dostrzegamy takie zjawiska jak np.:

  Zmniejszenie się kwoty zysku, Zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców, Problemy z zakończeniem rozpoczętych inwestycji, Dodatnie przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnych;...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deficyt budżetowy i metody jego finansowania

  Deficyt budżetowy – to też ważne określić. Warunki brzegowe, w jakich może poruszać się minister finansów i parlament. Tu ważne novum- parlament, ani prezydent nie mogą podwyższać poziomu deficytu od poziomu wyznaczonego przez rząd (czyli można podwyższać wydatki tylko, gdy wpływy będą większe...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /6 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki budżetowe ich rodzaje i rola w gospodarce narodowej

  Wydatki budżetu – służą realizacji określonych celów, to środki, które mają sfinansować zaplanowaną podaż dóbr publicznych. Tendencja do ograniczania dochodów budżetowych, co ciągnie i ograniczanie wydatków (eliminowanie niektórych lub zmniejszanie ich poziomu). Problem- na ile mogą być obniżone...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota podatków i ich rodzaje

  Stawka podatkowa, wyrażona ona stosunek wysokości podatku do podstawy opodatkowania. Rozróżnia się stawki kwotowe i procentowe.

  Stawka kwotowa jest wyrażoną w pieniądzu wielkością podatku od jednostki podstawy opodatkowania. Stosowana jest głównie wówczas gdy podstawa opodatkowania wyrażona jest w...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /10 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła dochodów budżetowych

  Źródła dochodów budżetowych są różnorodne. Jedne z nich mają dla budżetu znaczenie podstawowe, inne ważą w tym budżecie mniej. Wśród źródeł dochodów budżetowych wymienić można następujące:

  wszelkiego rodzaju podatki

  opłaty skarbowe

  cła

  odsetki i dywidendy od kapitału...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /3 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady polityki budżetowej

  W polityce budżetowej istnieją określone zasady, których przestrzeganie umożliwia władzy wykonawczej realizowanie zadań polityki finansowej państwa, natomiast władzy ustawodawczej oddziaływanie na jej zakres i formy, a także na sprawowanie niezbędnej kontroli nad działalnością administracji rządowej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /5 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota budżetu i jego funkcje

  BUDŻET- zestawienie przychodów i wydatków, swoisty bilans z punktu widzenia prawa (prawo budżetowe) to ustawa, którą uchwala Sejm, podpisuje Prezydent, a wykonuje rząd. Obok budżetu państwa jest system budżetów terenowych, gminnych, wojewódzkich, jest też w gospodarstwach konsumenckich. Budżet państwa i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /6 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka przeciwdziałania bezrobociu

  Historyczne doświadczenie wykazuje, że gospodarka rynkowa i jej mechanizmy nie są w stanie przeciwdziałać powstawaniu zjawiska bezrobocia – o skali i strukturze, niosących ze sobą szereg negatywnych następstw ekonomicznych i społecznych. Oderwane od realiów życia gospodarczego okazały się także...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /4 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa bezrobocia i jej tendencja we współczesnej gospodarce rynkowej

  Dla określenia skali bezrobocia w kraju posługujemy się najczęściej wskaźnikiem stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo, określany na koniec okresu – roku, miesiąca, kwartału. Do kategorii zawodowo czynnych zalicza się zarówno osoby...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Ursyn Dodano /15.12.2011 Znaków /3 595

  praca w formacie txt

Do góry