Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw prawo popytu

  Wraz ze wzrostem ceny produktu zmniejsza się popyt na ten produkt, natomiast wraz ze spadkiem ceny popyt wzrasta. Popyt to ilość nabytych dóbr i usług przy danej cenie, w określonej jednostce czasu.

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiesz pod pojęciem rynku? Na czym polega konkurencja rynkowa i co oznacza pojęcie „rynki konkurencyjne”?

  Rynek to proces, w warunkach którego dokonywane są transakcje.

  Rynek jest miejscem, zorganizowanym zazwyczaj w sensie instytucjonalnym, gdzie dokonują się akty kupna i sprzedaży czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr (produktów i usług).

  Rynek spełnia dwa znaczenia:

  ---Wszystkie transakcje, jakich...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega okrężny obieg dochodów i produktów

  Ruch okrężny dochodów i produktów:

  ---Firmy przekazują do gospodarstwa strumień dochodów

  ---Gospodarstwa domowe kupują te produkty

  ---Z firm do gospodarstw płynie strumień opłat za pracę

  ---Strumień zasobów (strumień czynników produkcji: ziemia, praca, kapitał), strumień usług...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów koszt alternatywny

  Koszt utraconych możliwości – obok faktycznych kosztów wytwarzania dóbr producent ponosi także koszty alternatywne, związane z utratą korzyści zastosowania danych zasobów w innej działalności gospodarczej. Kapitał rzeczowy w formie maszyny można zastosować do wytwarzania określonego produktu. Maszynę...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij związki pomiędzy kosztem a ograniczonością zasobów

  Relacja między kosztem a wyborem:

  Jednostki stają wobec potrzeby dokonywania wyborów, między konkurencyjnymi alternatywami działania. Wybór jednej alternatywy działania oznacza, że ze skorzystania z drugiej trzeba zrezygnować. Koszt jest definiowany jako wartość najbardziej preferowanej alternatywy, która...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw podstawowe cechy gospodarki rynkowej

  ---Własność prywatna

  ---Prawo do swobodnego dysponowania prywatną własnością – wolność wyboru ekonomicznego.

  ---Konkurencja w obrębie dostawców i odbiorców

  ---Rynkowy system ustalania cen

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się ekonomia? Jakie są podstawowe problemy ekonomii?

  Ekonomia jest nauka, badającą w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby będące w ich dyspozycji w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb materialnych i niematerialnych. Zasoby, którymi ludzie dysponują są przekształcane w trakcie procesów produkcyjnych w dobra i usługi zaspokajające określone potrzeby...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Krystyn1555 Dodano /15.12.2011 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model Belbina

  Diagnoza ról zespołowych dostarcza cennej informacji o specyfice funkcjonowania poszczególnych osób w zespole jak również całego zespołu, będącego mozaiką różnorodnych ról zespołowych i kompetencji (naturalnych predyspozycji). Diagnoza ról może być wykorzystana w celu: budowania nowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /4 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania doskonalące

  Charakterystyka

  Działania doskonalące są to wszelkie działania, które są podejmowane w celu usprawnienia organizacji. Mogą one wpływać na zmniejszenie liczby braków czy reklamacji, zwiększenie wydajności produkcji, zwiększenie wolumenu sprzedaży, zmniejszenie kosztów działalności, itp.

  Norma ISO...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /4 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikat

  Definicja

  Oficjalne, pisemne zaświadczenie lub świadectwo, pisemny dowód na coś (używane najczęściej w sprawach ekonomicznych, morskich i w sprawach handlu zagranicznego).

  dokument stwierdzający zgodność wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę bądź określonymi w przepisach lub normach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.12.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt

Do góry