Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RYNEK KAPITAŁOWY

  W najszerszym rozumieniu, stosowanym niekiedy w nauce ekonomii, r.k. jest definiowany jako mechanizm zamiany oszczędności (kapitału) na inwestycje i w tym znaczeniu jest on utożsamiany z rynkiem finansowym. Jednak w nauce finansów r.k. traktowany jest na ogół jako jedna z dwóch najistotniejszych (obok rynku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /5 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA PLANOWE

  Forma bezgotówkowych rozliczeń pieniężnych realizowanych za pomocą polecenia przelewu, związana z regulowaniem zobowiązań z tytułu periodycznych świadczeń w ustalonych umową okresach i sumach bez względu na wartość dostarczonych towarów, wykonywanych robót lub usług, czyli według planu. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  Część rynku kapitałowego obejmująca transakcje na lokacyjnych papierach wartościowych związane z przemieszczaniem się kapitałów pomiędzy jednostkami dysponującymi nadwyżkami środków finansowych i chcącymi je zainwestować oraz jednostkami odczuwającymi niedobór tych środków. Jednostkom posiadającym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIE KOSZTÓW SPRZEDAŻY W ROLNICTWIE

  Do kosztów związanych ze sprzedażą przyjmuje się prowizje dealerów i brokerów, opłaty na rzecz agencji regulacyjnych i giełd towarowych oraz podatku transportowego i ceł (MSR nr 41). Do kosztów związanych ze sprzedażą nie zalicza się kosztów transportu i pozostałych kosztów związanych z wprowadzaniem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PIENIĘŻNY

  W najszerszym ujęciu jest to ta sfera gospodarki, w której spotykają się popyt oraz podaż pieniądza. Dlatego niekiedy twierdzi się, iż w takim ujęciu właściwsze byłoby stosowanie terminu rynek pieniądza. W nauce finansów jednak r.p. to, obok rynku kapitałowego, główny segment rynku finansowego, na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRACHUNKI MIĘDZYBANKOWE I MIĘDZYODDZIAŁOWE

  Rozrachunki związane z przeprowadzaniem rozliczeń pieniężnych między posiadaczami rachunków w jednostkach organizacyjnych różnych banków (r. międzybankowe) albo w różnych jednostkach tego samego banku (r. międzyoddziałowe).

  R. międzybankowe związane są z przemieszczaniem środków pieniężnych w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA GOTÓWKOWE

  Forma bankowych rozliczeń pieniężnych realizowana za pomocą pieniądza gotówkowego, czyli banknotów i monet krajowych lub zagranicznych oraz czeków gotówkowych. R.g. mogą być przeprowadzane bezpośrednio między dłużnikiem i wierzycielem lub za pośrednictwem banku.

  Bezpośrednie r.g. odbywają się w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK PIERWOTNY

  Część rynku papierów wartościowych obejmująca proponowane do nabycia serie papierów wartościowych wyemitowane przez emitentów w celu uzyskania kapitałów długoterminowych. Emitent może sam zająć się ich rozprowadzaniem lub też może zlecić to subemitentowi. W czasie emisji publicznej wszyscy inwestorzy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE KURSOWE

  Przyczyną powstawania r.k. jest obowiązek - przed dokonaniem zapisu w księgach rachunkowych - przeliczenia operacji wyrażonych w walutach obcych na walutę polską za pomocą różnych, określonych przepisami, kursów walut. R.k. są więc wynikiem zmienności w czasie kursów walut. Wyrażone w walutach obcych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /9 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIERNE

  Pojęcie to określa oszacowaną wartość wliczaną w koszty bieżącego okresu niepotwierdzoną dokumentem upoważniającym do dokonania wydatku. Tworzenie r.m.k.b. w praktyce wynika z przestrzegania zasady współmierności merytorycznej i czasowej kosztów i przychodów w procedurze ustalania wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 525

  praca w formacie txt

Do góry