Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest test statystyczny i moc testu statystycznego?

  Test statystyczny – pewne narzędzie, postępowanie służące sformułowaniu wniosku o hipotezie. Służy do testowania hipotezy, do rozstrzygania o prawdziwości lub nie.

  Hipoteza statystyczna – model matematyczny hipotezy merytorycznej.

  Jeśli nie odrzucamy, nie stwierdzona zależności między badaną cechą...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest poziom istotności?

  - prawdopodobieństwo odrzucenia prawdy, prawdziwej H, dobrze gdy jest jak najmniejsze. Ryzyko błędu I rodzaju, że przedział ufności nie zawiera szacowanego parametru.

  >

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest współczynnik ufności?

  Mierzy stopień zaufania do poprawności wnioskówprawdopodobieństwo poprawnego wniosku. Prawdopodobieństwo, z jakim przedział ufności jakiegoś parametru pokrywa nieznana wartość parametru.

  1- jest bliski 1 (0,9; 0,95; 0,99). Im wyższy współczynnik ufności, tym szerszy przedział ufności i...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy stosujemy układ całkowicie losowy, a kiedy układ losowanych bloków?

  Układ całkowicie losowy – gdy jednostki doświadczalne są jednorodne (nie podlegają zmienności systematycznej warunków badanego zjawiska-warunków wegetacji roślin, chowu zwierząt). W doświadczeniu 1no czynnikowym liczba wszystkich jednostek wynosi an (poziomów - liczba poziomów czynnika, n- liczba...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy analiza wariancji, przykłady zastosowania?

  Wariancja – Miara rozrzutu, mówi o rozproszeniu wszystkich wartości zmiennej losowej wokół wartości średniej (jak bardzo od niej odbiegają).

  Do obserwowania analizy danych z obserwacji pewnej zmiennej, planowanych, kontrolowanych, doświadczenia czynnikowego. Za jej pomocą można zweryfikować hipotezy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /1 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest jednostka doświadczalna i hipoteza?

  Jednostka doświadczalna – element rzeczywisty doświadczenia czynnikowego, do którego odnosimy zastosowanie danego poziomu czynnika i obserwację reagującej na ten poziom cechy ilościowej.

  Przykład:

  Partia surowca dostarczonego przez konkretnego dostawcę

  Próbka surowca pobrana ze składu badanej...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest próba reprezentatywna?

  Losowe pobranie z populacji jednostek doświadczalnych dla każdego poziomu badanego czynnika i zaobserwowanie na tych jednostkach wartości rozważanej cechy ilościowej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się zajmuje doświadczalnictwo?

  Jest to dziedzina interdyscyplinarna, obejmująca przede wszystkim problemy czysto statystyczne. Jest często traktowane jako gałąź statystyki matematycznej (np. nauki przyrodnicze).

  Przedmiotem zainteresowań doświadczalnictwa są:

  Statystyczne planowanie doświadczeń w różnych warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napisać ogólną postać liniowej regresji wielokrotnej, dla 4 zmiennych przyczynowych

  E(Y/X1, X2, X3, X4)= bo+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4

  bo - stała regresji

  bi - cząstkowy współczynnik regresji, jest miarą wpływu każdej zmiennej przyczynowej na zmienną skutkową. Wartość współczynnika regresji mówi o ile zmieni się Y, jeżeli X1zwiększymy o jednostkę.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykład prób naukowo - badawczych, w których można zastosować analizę regresji prostej

  Służy do oceny zależności przyczynowo-skutkowej między 1 zmienną przyczynową i 2 zmienną skutkową. 2 zmienne mają charakter losowy oraz ilościowy.

  Ocena zależności- zmienny skład tłuszczu w mleku =Y. Zmienna przyczynowa (ilościowa)-odmiana bydła =X

  Dawka nawożenia azotem =X...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /596

  praca w formacie txt

Do góry