Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omówić definicję prawdopodobieństwa

  klasyczna – prawdopodobieństwo zdarzenia A jest to stosunek zdarzeń sprzyjających temu zdarzeniu, do ilości wszystkich zdarzeń elementarnych.

  aksjomatyczna – niech  będzie daną przestrzenią zdarzeń elementarnych. Jeżeli każdemu zdarzeniu A przestrzeni  zostanie przyporządkowana...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omówić dowolnie wybrany rozkład zmiennej losowej skokowej, przedstawić na wykresie

  f(x), F(x)

  Zmienna losowa przyjmuje dwie wartości 1, 2 każda z wartości przyjmuje z prawdopodobieństwem ½.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest hipoteza? Omów rodzaje weryfikowanych hipotez

  Przez hipotezę statystyczną rozumie się dowolne przypuszczenie, co do rozkładu populacji generalnej (jego postaci funkcyjnej lub wartości parametrów). Prawdziwość tego przypuszczenia jest oceniana na podstawie wyników próby losowej. Do weryfikacji hipotez służą testy istotności. Postać tych testów a w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest standaryzowany układ normalny i jak przeprowadza się proces standaryzacji?

  Jest to rozkład normalny, który uległ przekształceniu a po którym ma parametr E(U)=o; DZ(U)=1. Jego dystrybuanta jest stablicowana. Standaryzacja jest to przekształcenie, którego celem może być prowadzenie różnych rozkładów zmiennej o różnym przeciętnym poziomie i stopniu zróżnicowania dla...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podać definicję i opisać właściwości funkcji rozkładu zmiennej losowej oraz dystrybuanty

  Funkcje rozkładu zmiennej losowej: przyporządkowuje wartościom tej zmiennej losowej wartości prawdopodobieństw, z jakimi one występują, suma tych prawd. równa się 1. Własności D=R; f=<0;1> jest ograniczona.

  Zmienna losowa X jest typu skokowego, jeśli może przyjmować skończoną lub nieskończoną...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład empiryczny cechy

  Podstawą do jakichkolwiek analiz statystycznych badanej cechy jest określenie tzw. empirycznego rozkładu cechy. Polega ono na uporządkowanym, uszeregowanym rosnąco wartościom, przyjmowanym przez tę cechę odpowiednio zdefiniowanych częstości ich występowania.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedział ufności

  Wyznaczony na podstawie próby zakres liczbowy pokrywający z góry zadanym prawdopodobieństwem (znanym poziomem istotności) szacowaną nieznaną wartość parametru *dystrybuanta określa P(X

  Formalnie jest to całka z funkcji gęstości par. X na podstawie (-nieskończoności, x).

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własności dobrego estymatora

  - nieobciążony – wart. oczekiwana estymatora = wart. parametru szacowanego, estymator jest też zmienną losową

  - zgodność – z im większej próby wyznaczymy estymator tym będzie bardziej zgodny z rzeczywistym u.

  - efektywność – losowy błąd estymatora najmniejsza wariancja najefektywniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Estymacja parametru rozkładu prawdopodobieństwa

  Szacowanie na podstawie próby nieznanych wartości parametru rozkładu prawdopodobieństwa, np. X-wzrost X-N (u,b2) estymator u na podstawie próby jest X=u – estymator nieobciążony.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza korelacji

  Badanie istnienia związku między (wł. jego siły) prostoliniowego pomiaru dwiema zmiennymi losowymi o normalnych rozkładach prawdopodobieństwa np. zależność między wzrostem i ciężarem człowieka, zawartością białka i tłuszczu w mleku. Zmienne losowe ciągłe. Analiza korelacji pozwala wykazać bądź...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt

Do góry