Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  RYZYKO KREDYTOWE

  Całokształt zagrożeń związanych z działalnością kredytową banku, uwzględniających zarówno politykę w odniesieniu do pojedynczego kredytobiorcy, który nie wypełnia zobowiązań i warunków umowy, narażając bank na powstanie straty finansowej, jak również politykę kształtującą portfel...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD TERYTORIALNY

  Wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych nań zadań. Korzysta on ze względnej niezależności od innych części...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /21 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO PŁYNNOŚCI

  Możliwość niedysponowania gotówką, gdy jest ona potrzebna na pokrycie wypłat depozytów oraz sprostanie popytowi na kredyt. Oznacza więc niezdolność do pełnego i terminowego regulowania zobowiązań płatniczych, a w konsekwencji konieczność sięgania po dodatkowe środki (przez zwiększanie pasywów lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHEMATY BLOKOWE

  Narzędzie prezentacji algorytmów. S.b. są narzędziem stosunkowo prostym, przeznaczonym przede wszystkim do prezentacji kolejnych czynności w projektowanym algorytmie. Dzięki prostym zasadom ich budowy oraz możliwej pewnej elastyczności zapisów pozwalają na łatwą konstrukcję i prezentację każdego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

  Ryzyko odsetkowe, niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. Związane jest ono z określoną polityką kształtowania stóp oprocentowania aktywów i pasywów banku oraz z jednostkowymi decyzjami dotyczącymi oprocentowania kredytu lub depozytu. Poziom i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR FINANSÓW PUBLICZNYCH

  Tworzą: organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK WTÓRNY

  Część rynku papierów wartościowych obejmująca transakcje kupna-sprzedaży między inwestorami. Na rynku tym kapitał przepływa jedynie pomiędzy inwestorami, nie trafia natomiast do emitenta papierów wartościowych. Transakcje na r.w. mogą przynieść korzyści bądź straty inwestorom, nie wpływają...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW CZYNNE

  Są konsekwencją stosowania w rachunkowości zasady współmierności kosztów i przychodów. Nakazuje ona porównywanie poniesionych w danym okresie kosztów z uzyskiwanymi na skutek ich poniesienia przychodami. Ze względu na to, iż pewne wydatki poniesione w danym okresie sprawozdawczym nie zawsze są kosztem tego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYNEK FINANSOWY

  Rynek zapewniający przepływ wolnych środków pieniężnych od podmiotów posiadających ich nadmiar do tych jednostek, które na realizację własnych planów inwestycyjnych potrzebują dopływu kapitału z zewnątrz. R.f. spełnia istotne funkcje w gospodarce, a mianowicie: a) zapewnia efektywną alokację...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /2 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW

  R.m.p. obejmujące w szczególności następujące tytuły: równowartość otrzymanych lub należnych od innych jednostek środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości np. z tytułu umowy najmu obejmującej okres dłuższy niż jeden okres sprawozdawczy; środki pieniężne otrzymane na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 796

  praca w formacie txt

Do góry