Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co mierzy odchylenie standardowe?

  Odchylenie standardowe (angl. standard deviation) Odchylenie standardowe (SD) jest miarą zmienności wewnątrz grupy. Charakteryzuje przeciętny poziom odchyleń faktycznych wartości cechy od średniej arytmetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co mierzy rozstęp?

  Określa największą rozbieżność, jaką zaobserwowano wśród wartości badanej cechy. Miara ta określa zróżnicowanie jednostek na podstawie oceny wartości skrajnych cechy statystycznej. Wartościom tym mogą odpowiadać niewielkie lub wręcz znikome liczebności. Dlatego też nie jest to precyzyjna miara...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest wzajemna relacja między średnią, medianą a dominantą?

  Średnia = mediana = dominanta, czyli wszystkie tendencje mają tę samą wartość-że liczba jednostek statystycznych która posiada wartości cechy wyższe niż średnia arytmetyczna jest taka sama jak liczba jednostek, która posiada wartości cechy niższe niż średnia arytmetyczna. Taki rozkład cechy w...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest dominanta?

  Modalna Mo (dominanta D, moda, wartość najczęstsza - jest to wartość cechy statystycznej, która w danym rozdziale empirycznym występuje najczęściej.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mediana?

  Me – wartość wyrazu środkowego w uporządkowanym szeregu statystycznym; to taki punkt (liczba), która ilościowo rozdziela dane na dwie równe części. Sposób obliczania mediany zależy od rodzaju szeregu statystycznego, w którym przedstawiono informacje o wartości cechy statystycznej, a także od tego czy...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest górny kwartyl?

  Kwartyl górny – dzieli zbiorowość uporządkowaną na dwie części, w ten sposób, że 75% jednostek ma wartości cechy niższe a 25% wyższe od kwartyla górnego.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest histogram?

  Rodzaj wykresu słupkowego oparty na prostokątnym układzie współrzędnych. Histogram składa się z pionowych przylegających do siebie prostokątów (słupków). Długości podstaw tych prostokątów są proporcjonalne do rozpiętości przedziałów klasowych, a wysokość do ich liczebności na jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest szereg rozdzielczy?

  Jeden z szeregów statystycznych przedstawiający budowę (strukturę) zbiorowości, czyli jej podział na części z określonego, rzeczowego punktu widzenia. Cecha statystyczna na podstawie której dokonuje się podziału zbiorowości na mniejsze części, może być cechą niemierzalną lub mierzalną. W szeregu...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest trend?

  Trend – składnik szeregu czasowego wyrażający ogólną tendencję systematycznych zmian poziomu danej zmiennej; (tendencja rozwojowa) – funkcja opisująca generalny przebieg zjawiska, zmiany średniego zjawiska w czasie.

  Metody wyznaczania trendu – Tendencję rozwojową można wyodrębnić dwiema metodami:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest indeks jednopodstawowy?

  Indeks jednopodstawowy jest miernikiem dynamiki zjawisk; występuje wtedy, gdy podstawa porównania jest stała dla wszystkich wartości yt, tzn. yt* = const.

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry