Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie typowe problemy rozwiązuje się w ramach rachunkowości zarządczej

  Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w sterowaniu ekonomiką przedsiębiorstwa można rozpatrywać biorąc pod uwagę rodzaje problemów ekonomicznych, w rozwiązywanie których angażuje się system rachunkowości. Można wyróżnić następujący zbiór ogólnych zagadnień ekonomicznych związanych z...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /3 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów role księgowości w procesie zarządzania

  Rola księgowości w procesie zarządzania sprowadza się do:

  W procesie planowania rachunkowość zarządcza pomaga tworzyć przyszłe plany przez dostarczanie informacji użytecznych w decydowaniu o tym, jakie produkty sprzedawać, na jakim rynku i po jakiej cenie, w wycenie projektów kapitałowych itp...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw funkcje zarządzania w przedsiębiorstwie

  Amerykański uczony J.Drucker (1974) sugeruje, że na zarządzanie składają się: planowanie, kontrola, organizowanie, oraz komunikowanie i motywowanie. Rachunkowość służy wszystkim wymienionym funkcjom zarządzania zapewniając kierownictwu organizacji gospodarczej niezbędne informacje.

  Planowanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw proces podejmowania decyzji i omów poszczególne jego elementy

  Ustalanie celów.

  Podjęcie decyzji musi być poprzedzone wytyczeniem głównego celu lub kierunku, który umożliwi podejmującemu decyzję oszacowania celowości przedłożenia jednej możliwości działania nad inne. Głównym celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków.

  Poszukiwanie różnych możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe rodzaje sprawozdawczości finansowej i co zawierają?

  Podstawowe rodzaje sprawozdawczości finansowej wynikającej z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości to: bilans przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływu środków pieniężnych.

  Bilans księgowy przedsiębiorstwa ma na celu prezentację kondycji finansowej firmy w danym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest rachunkowość i kto jest użytkownikiem inf. przez nią generowanych?

  Rachunkowość to proces identyfikowania, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych w celu umożliwienia rozsądnego osądu i podjęcia decyzji przez użytkowników informacji. Jest to więc język komunikujący informacje ekonomiczne tym, którzy są zainteresowani działalnością przedsiębiorstwa tzn...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek zysków i strat

  Charakterystyka

  Rachunek zysków i strat pokazuje dokonania jednostki w danym okresie. Zawiera istotną informację o rentowności jednostki. Jego istota polega na przeciwstawieniu przychodom ( i zyskom nadzwyczajnym) z różnych rodzajów działalności współmiernych do nich kosztów (i strat nadzwyczajnych)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011 Znaków /8 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozliczenia międzyokresowe kosztów

  Charakterystyka

  Chcąc dokonać ustalenia wysokości kosztów dotyczących danego okresu sprawozdawczego, w prawidłowy sposób, należy wziąć pod uwage koszty, które powstały w danym okresie te, które nie stanowia jeszcze zobowiazania, ale wynikają ze świadczeń wykonywanych na rzecz jednostki oraz koszty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.12.2011 Znaków /5 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki związek łączy współczynnik korelacji liniowej Pearsona i współczynniki regresji?

  Obydwa współczynniki regresji mają zawsze taki sam znak i taki sam znak ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wyznaczony dla badanych cech

  Gdy rxy = 1 korelacja zachodząca miedzy zmiennymi jest doskonała, dodatnia (obie linie regresji wznoszą się i pokrywają).

  Gdy rxy = -1 korelacja jest...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie własności ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona - rxy?

  - może być stosowany tylko dla cech mierzalnych; dane dotyczące tych cech mogą być uporządkowane zarówno w szeregu szczegółowym jak i w tablicy korelacyjnej;

  - ocenia zarówno kierunek i jak i siłę (natężenie) korelacji liniowej między cechami

  - dodatni znak współczynnik wskazuje na istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Agapit Dodano /16.12.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt

Do góry