Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SKŁADKA NETTO

  Jest to część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu wypłaty odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. S.n. jest zwykle tak kalkulowana, aby zawierała w sobie pewien margines bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia niespodziewanie wysokich odszkodowań i świadczeń. Ten...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOWANIE KONTROLI NAD INNĄ JEDNOSTKĄ

  Pojęcie związane z przygotowywaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznacza ono zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności. Ustalenie faktu sprawowania kontroli jest ważne...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO WALUTOWE

  Niebezpieczeństwo pogorszenia się sytuacji finansowej banku na skutek niekorzystnej zmiany kursu walutowego i ceny złota z tytułu utrzymywania otwartych pozycji walutowych i otwartych pozycji w złocie. Oznacza to, że źródłem r.w. jest niepokrywanie się struktury walutowej aktywów z pasywami i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR RZĄDOWY

  Organy władzy państwowej i administracji rządowej oraz inne jednostki gospodarki państwowej, które mogą, w ustawowo określonym trybie, stanowić o wielkości dochodów i wydatków obejmowanych ustawą budżetową. Zadania realizowane przez s.rz. wynikają z funkcji współczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO WYPŁACALNOŚCI

  Możliwość wystąpienia trudności w spłacie zobowiązań bez względu na termin ich wymagalności. W związku z tym bank, poza tworzeniem odpowiednich rezerw na pokrycie potencjalnego ryzyka, powinien utrzymywać określone minimum kapitałów własnych w zależności od wielkości aktywów i zobowiązań...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /4 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO BADANIA

  Ryzyko, że w sprawozdaniu finansowym istnieją istotne nieprawidłowości, które nie zostaną ujawnione. R.b. oznacza zatem możliwość wyrażenia przez biegłego rewidenta nieodpowiedniej opinii o sprawozdaniu finansowym, tzn. wyrażenia opinii bez zastrzeżeń w sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKTOR SAMORZĄDOWY

  Stanowią jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) i ich organy oraz podległe tym organom jednostki organizacyjne. Zadania realizowane przez s.s. (wydzielane w procesie decentralizacji zarządzania środkami publicznymi) mają zabezpieczać potrzeby wspólnot lokalnych.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY

  Rzeczowe aktywa trwałe, część aktywów trwałych jednostki. Miarodajnym kryterium przyporządkowania składników majątkowych do majątku trwałego lub majątku obrotowego jest w praktyce okres ich przydatności w danej jednostce. Ta kazuistyczna wykładnia aktywów trwałych i obrotowych wynika z braku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /7 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZYKO DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ

  Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, które może spowodować zagrożenie dla osiągnięcia zamierzonych przez bank celów. Prawdopodobieństwo to może być wymierne lub tylko odczuwalne przez podejmującego decyzje. Jednym ze źródeł r.dz.b. jest niewystarczający zasób informacji podejmującego decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALDO KONTA

  Różnica między obrotami dowolnego konta ustalana w dowolnym momencie. Saldo debetowe występuje wówczas, kiedy obrót debetowy jest większy od obrotu kredytowego, natomiast saldo kredytowe oznacza, że obrót kredytowy jest większy od obrotu debetowego.

  Każde konto może wykazywać saldo początkowe (Sp) lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt

Do góry