Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie miary stosujemy do badania dynamiki szeregu czasowego? W jakich jednostkach wyrażają się te miary?

  Miary dynamiki szeregu czasowego:

  - przyrosty: absolutne(bezwzględne) i względne (stosunkowe): mogą być dodatnie lub ujemne; obydwie miary dzielą się na jednopodstawowe i łańcuchowe;

  - przyrost Δ>0 oznacza wzrost (większą wartość)

  - przyrost Δ<0 oznacza spadek (mniejszą wartość)

  Przyrosty...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie rodzaje szeregów czasowych wyróżniamy, czym one się charakteryzują?

  - szereg czasowy okresów (strumieni) – jednostkami czasu są krótsze lub dłuższe przedziały czasowe (okresy) np. lata, kwartały, miesiące

  - szereg czasowy momentów (stanów) – poziom zjawiska badany jest w ściśle określonym momencie, np. określonych dniach, miesiącach, godzinach...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest szereg czasowy?

  Szeregi czasowe są podstawą analizy zmian poziomu zjawiska w czasie.

  Szeregiem czasowym (dynamicznym) nazywamy ciąg wartości badanego zjawiska obserwowanego w kolejnych jednostkach czasu (t,yt) t= 1,2, ..., n lub t=0,1,2, ..., n zaś yt oznacza wielkość badanego zjawiska w jednostce czasu t. W szeregach...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podzielność pionowa kont

  Pionowy podział konta polega na wyodrębnianiu z jednej strony konta dzielonego określonej części zapisów i przeniesieniu ich na konto powstałe w wyniku dzielenia.

  Podział pionowy stosowany jest:

  1. w celu uzyskania większej przejrzystości zapisów na kontach;

  2. gdy ewidencję danego składnika majątku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podzielność pozioma kont

  Poziomy podział konta polega na wprowadzeniu do ewidencji określonego przedmiotu w miejsce dotychczas stosowanego jednego konta, dwóch lub większej liczby kont bardziej szczegółowych. Wydziela się z konta podlegającego podziałowi zapisy debetowe i kredytowe (czyli z obu stron konta), dotyczące określonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych

  Strata nadzwyczajna powstaje głównie w wyniku działania siły wyższej i oznacza zniszczenie wartości materialnych, czyli w wypadku straty nadzwyczajnej nie uzyskujemy żadnego efektu. Jest to efektywna utrata części kapitału własnego.

  Zyski nadzwyczajne powstają przez uzyskanie dochodu bez poniesienia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola inwentaryzacji w bilansie rocznym

  Inwentaryzacja ma istotny wpływ na poprawność rachunku bilansowego. Polega ona bowiem na konfrontacji danych księgowych o majątku i kapitałach jednostki gospodarczej z ich stanem faktycznym. Istotnym elementem procesu inwentaryzacji są czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu składników...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada podwójnego księgowania

  Podwójne księgowanie polega na tym, że zdarzenie gospodarcze wycenione w jednostkach pieniężnych, rejestrujemy na jednym koncie po stronie Winien, a na drugim po stronie Ma. Zasadę podwójnego księgowania, można realizować albo w formie tradycyjnej na kontach albo w formie zapisu macierzowego.

  Zapis...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe formy konta

  1. konta jednostronne (drabinkowe): po zapisaniu każdej operacji oblicza się aktualny stan danego składnika. Nie ma tu podziału konta na część służącą do rejestracji operacji zwiększających i operacji zmniejszających stan składnika. Ten sposób prowadzenia zapisu stosowany jest tylko wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konto i zasady jego funkcjonowania

  Definicja konto jest to dwustronna tabela (rachunek), która służy w rachunkowości, ale i w innych naukach ekonomicznych do rejestracji, planowania i bilansowania przeci2wstawnie skierowanych strumieni, tj. przychodów (zwiększeń) lub rozchodów (zmniejszeń) odpowiednio sklasyfikowanych obiektów majątkowych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Prokop Dodano /16.12.2011 Znaków /451

  praca w formacie txt

Do góry