Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Usługi nie będące czynnościami bankowymi, świadczone przez banki

  obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

  zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych

  dokonywać obrotu papierami wartościowymi

  dokonywać na warunkach uzgodnionych z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność umów w bankowości

  Bank i klient mają pełną swobodę w doborze partnera

  O treści umowy decydują strony uwzględniając:

  pośredni wpływ NBP np. stopa refinansowa

  swobodę banku ogranicza P.B (regulamin wiążący klienta)

  Ograniczenia dla banków spółdzielczych:

  wykonują nieliczne czynności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma czynności bankowej – w tym forma elektroniczna

  Forma składania oświadczeń woli przy czynności bankowej:

  dowolna

  pisemna

  szczególna (akt notarialny)

  forma pisemna z data pewną ( notariusz poświadcza ważność podpisów)

  forma elektroniczna

  podpis elektroniczny

  Umowy szczególne – list intencyjny, umowa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność bankowa – znaczenia i charakter prawny

  Art. 5.1

  Czynnościami bankowymi są:

  przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów

  prowadzenie innych rachunków bankowych

  udzielanie kredytów

  udzielanie gwarancji bankowych

  emitowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny i znaczenie wewnętrznych przepisów banku

  1. Zarządzenia wewnętrzne

  - akty zarządzania

  - wpływy na określanie praw i obowiązków

  - taryfa opłat

  - prowizje ustalanie stóp procentowych

  2. Instrukcje bankowe – wewnętrzne – regulacje banku których adresatami są pracownicy banku (wzorce postępowania)

  - dobra instrukcja sprzyja kontroli wew.

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin Bankowy – charakter prawny

  Bank jest upoważniony do wydawania ogólnych warunków umów oraz regulaminów w całym zakresie swojej działalności.

  Regulaminy bankowe wydawane są przez centrale bankowe poszczególnych banków.

  Pod względem przedmiotowym dotyczą dwóch grup zagadnień:

  ustalania reguł organizacyjnych funkcjonowania banku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa w prawie bankowym

  Akt administracyjny nie może zmienić umowy, umowa zawarta przed nałożeniem (kary) musi być realizowana.

  Zawieranie umów jest dowolne (bark obowiązku). Bank może wypowiedzieć zawartą umowę z ważnych powodów:

  naruszenie umowy

  naruszenie prawa

  nie spłacanie kredytu

  Wolność w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt administracyjny w prawie bankowym

  Art. 11.1 Zezwolenia, upoważnienia, zgody i decyzje Komisji Nadzoru Bankowego i Prezesa NBP mają moc ostatecznych decyzji administracyjnych.

  2.Przy wydawaniu zezwoleń, upoważnień, zgód, i decyzji, o których mowa wyżej stosuje

  się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego z zastrzeżeniem wyjątków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka źródeł polskiego prawa bankowego

  Przyjmując za punkt wyjścia hierarchię źródeł prawa, akty stanowiące obecnie źródła polskiego prawa bankowego podzielić można na 3 grupy:

  konstytucję

  pozostałe ustawy

  przepisy wykonawcze

  Konstytucja określa pozycję i rolę NBP jako banku centralnego. (zawartość pieniądza...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności nauczyciela oraz uczniów związane z dyskusją jako metodą kształcenia

  Dyskusja: polega na wymianie zdań między uczniami lub między uczniami a nauczycielem.

  Ma trzy główne cele:

  Poszerzyć wiedzę uczestników na określony temat

  Pobudzić zainteresowanie wybraną dziedziną

  Nauczyć publicznego debatowania

  Cele te wymagają odpowiedniego...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /Tristian Dodano /20.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt

Do góry