Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bank spółdzielczy i SKOK

  Bank spółdzielczy:

  - jest spółdzielnią i jednocześnie bankiem

  - ograniczona samodzielność

  - założycielami mogą być osoby fizyczne min 10 osób

  - założyciele muszą otrzymać zgodę KNB

  - wpis do rejestru spółdzielni i KRS => osoba prawna

  - udziały nie zbywalne

  - członek banku spółdzielczego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walne zgromadzenie banku w formie spółki akcyjnej

  Kompetencje i procedurę walnego zgromadzenia banku określa kodeks spółek handlowych. Prawo bankowe nie przewiduje żadnych zmian w zakresie kompetencji i trybu zwoływania oraz obradowania walnych zgromadzeń.

  Walne zgromadzenie jest podstawowym organem spółki, określającym interesy jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada nadzorcza banku w formie S.A.

  Pełni funkcję nadzoru. Minimum 5 członków wybieranych przez walne zgromadzenie. Bank jest zobowiązany informować KNB o składzie Rady. Rada nadzorcza informuje KNB o składzie zarządu i jego zmianach. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością banku. Niema prawa do wydawania zarządowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd banku w formie S.A.

  Zarząd banku składa się z co najmniej 3 osób. Powołanie 2 członków w tym prezesa następuje za zgodą KNB. Z wnioskiem o powołanie występuje rada nadzorcza.

  Rada nadzorcza informuje KNB o pozostałych osobach ze składu zarządu banku i o zmianie składu.

  Osoby o których wyżej mowa nie mogą zostać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System organów i zasady organizacji banku w formie spółki akcyjnej

  Prawo bankowe integruje w strukturę organizacyjną spółki akcyjne tylko w minimalnym stopniu. Organy banku stanowią zatem przede wszystkim zarząd i władze nadzorcze. Podstawowym organem banku jest walne zgromadzenie akcjonariuszy.

  Rada nadzorcza i zarząd muszą zdawać walnemu zgromadzeniu sprawozdania ze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiery wartościowe emitowane przez bank w formie S.A.

  Akcje banku są akcjami imiennymi, z wyjątkiem akcji dopuszczanych do obrotu publicznego. W okresie roku licząc od daty wpisania banku do rejestru, zbycie akcji imiennych może nastąpić za zgodą KNB. Zmianie na akcje imienne podlegają również akcje na okaziciela, które nie są przedmiotem publicznego obrotu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał i fundusze banku w formie spółki akcyjnej

  Wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski nie może być niższy od równowartości w złotych 5 000.000 EURO. Przeliczony według kursu średniego ogłaszanego codziennie przez NBP, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku w formie sp. akcyjnej. Pokrycie pełnej kwoty...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty założycielskie banku w formie spółki akcyjnej

  status w formie aktu notarialnego

  wypis z krajowego rejestru sądowego

  regon

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /97

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utworzenie banku w formie S.A. – tryb postępowania

  umowa założycielska

  zezwolenie na utworzenie banku

  postępowanie rejestrowe

  sporządzenie dokumentów założycielskich\

  zezwolenie na rozpoczęcie działalności

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utworzenie banku w formie S.A. – wymogi prawne

  Bank może zostać utworzony na podstawie zezwolenia KNB.

  Potrzebne dokumenty:

  akt założycielski

  zezwolenie na utworzenie banku KNB

  sporządzenie dokumentów założycielskich

  wpis do KRS

  zezwolenie na rozpoczęcie działalności KNB

  Warunki na założenie banku:

  kapitał...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 587

  praca w formacie txt

Do góry