Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Strony umowy rachunku bankowego i ich pełnomocnicy

  Posiadaczem rachunku bankowego może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz dysponująca zdolnością prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (ułomna osoba prawna). Umowę rachunku bankowego może zawrzeć wyłącznie osoba pełnoletnia z wyjątkiem rachunku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa rachunku bankowego – postanowienia istotne i forma

  Umowa rachunku bankowego następuje na podstawie umowy zawieranej między bankiem a klientem.

  Umowa rachunku bankowego jest umową nazwaną kodeksu cywilnego (art. 725-733).

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcanie banków

  Bank państwowy może być przekształcony w bank w formie spółki akcyjnej. Rada Ministrów na wniosek Ministra Skarbu Państwa, po zasięgnięciu opinii KNB w drodze rozporządzenia:

  przekształca bank państwowy w spółkę akcyjną z udziałem Skarbu Państwa

  określa, w jakim zakresie majątek banku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Likwidacja banku

  Jeżeli po upływie 6 miesięcy od daty nadzwyczajnego walnego zgromadzenia strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, KNB może podjąć decyzję o likwidacji banku. Decyzję o likwidacji banku KNB może podjąć również w innym terminie niż określony wyżej, jeżeli wystąpiły okoliczności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek Banków Polskich

  Związek banków polskich jest dobrowolną, samorządową organizacją banków, działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych.

  Członkami ZBP mogą być banki działające na obszarze RP utworzone na podstawie prawa polskiego.

  Do zadań ZBP należy także:

  podejmowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd komisaryczny banku

  Zarząd komisaryczny banku jest to:

  instrument regulacyjny wykorzystywany przez KNB w ramach procedury sankcyjnej zagrożonego banku.

  Szczególny organ ustanowiony przez KNB

  KNB ustala zarząd komisaryczny gdy:

  przesłanka formalna – zarząd nie pokaże programu naprawczego

  przesłanka...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny kuratora banku

  KNB może podjąć decyzję o ustanowieniu kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego przez bank. Decyzja o ustanowieniu kuratora jest natychmiast wykonalna i nie podlega zaskarżeniu. Funkcję kuratora może pełnić osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie organizacji i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i środki działania nadzoru bankowego

  Cele:

  zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach

  zapewnienie zgodności, działalności banków z ustawą PB i o NBP, statutem oraz decyzją o wydaniu zezwolenia na utworzenie banku

  Środki nadzorcze - to środki władcze oddziaływujące na banki. Nie mogą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja nadzoru nad bankami w Polsce

  Nadzór bankowy w Polsce sprawuje KNB., której przewodniczącym jest prezes NBP a organem wykonawczym Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów gromadzonych w banku oraz zgodności działalności banków z prawem bankowym, szczególnie z osobami prawnymi i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziały i przedstawicielstwa banku zagranicznego w Polsce

  Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia KNB, wydanego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów, na wniosek zainteresowanego banku.

  Odziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.

  Odział banku zagranicznego jest obowiązany:

  używać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt

Do góry