Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czym zajmują się banki komercyjne?

  Wg polskiego prawa bankowego działalność banków to : gromadzenie środków pieniężnych; udzielanie kredytów; prowadzenie rachunków bankowych; prowadzenie rozliczeń pieniężnych; obrót papierami wartościowymi; konta depozytowe; udzielanie poręczeń i gwarancji; obrót wartościami dewizowymi; emisja papierów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugoda banku z kredytobiorcą

  Umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Ugoda może być zawarta...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw (w tym rejestrowy) jako zabezpieczenie spłaty kredytu

  Jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zgodnie z art. 306 kc. Zabezpiecza oznaczoną wierzytelność, na przykład z tytułu udzielenia kredytu, na ruchomości albo na prawie zbywalnym. Treść tego prawa rzeczowego polega na tym, że wierzyciel może dochodzić zabezpieczenia z tej rzeczy (lub prawa) bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewłaszczenie na zabezpieczenie

  Polega na tym, że w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik przenosi na bank prawo własności rzeczy ruchomej, papierów wartościowych lub inne prawa zbywalne, do czasu spłacenia zadłużenia wraz z należytymi odsetkami i prowizją. Dopuszczalne jest przeniesienie własności nie tylko rzeczy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesja (przelew) wierzytelności jako zabezpieczenie spłaty kredytu

  Wierzytelność wobec swojego dłużnika kredytobiorca może przenieść bez jego zgody na bank w celu zabezpieczenia zwrotu kredytu, chyba że sprzeciwiło by się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W takim przypadku przeniesienie wierzytelności ma charakter powierniczy. Nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystąpienie do długu kredytowego i przejęcie długu kredytowego

  Solidarne przystąpienie do długu kredytowego jest umowa nie nazwaną. Funkcjonuje jednak w obrocie prawnym, odgrywa też pewna rolę jako zabezpieczenie kredytu, zwłaszcza jeśli bank zażąda dodatkowych zabezpieczeń. Treścią tej umowy jest to, że inna osoba niż kredytobiorca w umowie z bankiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręczenie spłaty kredytu

  Poręczenie jako zabezpieczenie kredytu jest umową na mocy której, poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty kredytu udzielonego kredytobiorcy przez bank, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym umową terminie. Udzielenie poręczenia powoduje osobistą odpowiedzialność...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zabezpieczeń spłaty kredytu

  Bank ustalając formę zabezpieczenia bierze pod uwagę w szczególności rodzaj i wysokość kredytu oraz okres kredytowania, status prawny kredytobiorcy, ryzyko związane z udzieleniem kredytu, realną możliwość zaspokojenia roszczeń Banku w możliwie najkrótszym czasie z przyjętego zabezpieczenia, ewentualne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /3 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Członek zarządu i rady nadzorczej banku jako kredytobiorca

  Bank przy udzielaniu kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń oraz przy otwieraniu rachunków bankowych jednostkom zależnym i stowarzyszonym z bankiem, akcjonariuszom i członkom organów banku nie może stawiać korzystniejszych warunków, a w szczególności korzystniejszych stóp...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie i rozwiązanie umowy kredytowej

  Wygaśnięcie umowy następuje po określonej w umowie kredytowej spłacie całości kapitału wraz z odsetkami w ustalonym terminie. Jeżeli były ustanowione jakieś zabezpieczenia, są one zwracane.

  Bank może rozwiązać umowę kredytu w szczególności z powodu:

  Niespłacenia należności w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt

Do góry