Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

  Jest rozumiany jako całościowy system kontroli finansowych i pozafinansowych, ustalonych przez kierownictwo jednostki w celu: 1) prowadzenia działalności gospodarczej jednostki w sposób uporządkowany i efektywny; 2) zapewnienia przestrzegania zasad ustalonych przez kierownictwo; 3) zabezpieczenia zasobów; 4)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU

  Osoby prawne i fizyczne mają swobodę wyboru banku prowadzącego ich rachunkek bankowy. Do otwarcia rachunku bankowego konieczne jest zawarcie umowy z bankiem. Banki otwierają i prowadzą dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą następujące rodzaje rachunków: 1) bieżące; 2) pomocnicze, 3)...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /8 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAŁY BUDŻET KOSZTÓW

  Statyczny budżet kosztów, stałe, okresowe budżety kosztów opracowuje się na ogół dla kosztów stałych i względnie stałych, np. kosztów zarządu. Stosowanie tego budżetu jest uzasadnione w tych przedsiębiorstwach, które z dosyć dużą dokładnością mogą określić poziom produkcji i wielkość kosztów...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA KWARTALNA

  Obejmuje poza tym, co znajduje się w sprawozdawczości miesięcznej, rachunek zysków i strat wraz z danymi szczegółowymi do rachunku. Sporządzana jest ona przez wszystkie banki i przekazywana do NBP w ciągu 10 dni roboczych po upływie kwartału (a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych - do banku...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STOPA DYSKONTOWA

  Jest to oczekiwana przez inwestorów (właścicieli) kapitałów procentowa stopa korzyści (stopa zwrotu). W dynamicznym (dyskontowym) rachunku efektywności lokat finansowych stanowi stopę wymienności pomiędzy wartością pieniądza (kapitału) w przyszłości a jego wartością bieżącą. Innymi słowy jest to...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BANKOWA MIESIĘCZNA

  Obejmuje dane ogólne o banku, jego bilans, dane szczegółowe do bilansu oraz pozabilansowe zobowiązania banku, a także informacje niezbędne do wykonywania polityki nadzorczej. S.b.m. sporządzana jest przez wszystkie banki (z wyjątkiem tych, które zostały zwolnione z comiesięcznego przekazywania danych) i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STORNO

  Specjalne księgowanie, za pomocą którego dokonywane są korekty błędnych zapisów księgowych. Poprawianie błędów za pomocą s. spełnia wszystkie warunki podwójnego zapisu. Z punktu widzenia techniki dokonywania tych księgowań oraz uzyskiwanych efektów końcowych rozróżnia się dwa rodzaje s.: czarne i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

  Sprawozdawczość jednostek sektora finansów publicznych. Jest ona wyłączona z regulacji ustawy o rachunkowości. Jej zakres i terminowość regulują odrębne rozporządzenia.

  W szczególności s.b. dotyczy wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wykonania planów finansowych: jednostek...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRATY NADZWYCZAJNE

  Skutki finansowe zdarzeń trudnych do przewidzenia, powstających poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Można do nich zaliczyć:

  1) wartość składników aktywów utraconych na skutek zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, huragan, grad) niepokrytych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

  Jednostki i placówki kontynuujące działalność sporządzają sprawozdanie finansowe zwane „bilansem”, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest dzień 31 grudnia. Pozostałe jednostki sporządzają bilans na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami określonymi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /15.08.2013 Znaków /1 394

  praca w formacie txt

Do góry