Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Omów kompetencje Zarządu NBP

  Do zakresu działalności Zarządu NBP należy w szczególności:

  - podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do wykopywania czynności obrotu dewizowego,

  - realizowanie zadań w zakresie polityki kursowej

  - okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych obrotu dewizowego,

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kompetencje Prezesa NBP

  Jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6-cio letnia kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje Prezes NBP:

  -jest przełożonym wszystkich pracowników NBP,

  -przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję zwyżek podatkowych

  Zwyżki podatkowe występują wówczas gdy dany podatnik płaci wyższy podatek niż to wynika z powszechnie obowiązujących zasad. Zwyżki stosuje się rzadko.

  Zwyżki mogą polegać na :

  -podwyższeniu podstawy obliczenia podatku - art.23 Ordynacji podwyższeniu stawek podatkowych

  -odwyższeniu obliczonej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję zwolnień podatkowych

  ZWOLNIENIA PODATKOWE polegają, na tym, że państwo w ramach prowadzonej polityki fiskalnej wyłącza pewną grupę podatników lub pewną część przedmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zwolnieniami podmiotowymi, w drugim zaś ze zwolnieniami...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku lub zaliczek na podatek

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia,, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz określić termin wpłacenia podatku i wynikające z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję zastawu skarbowego

  Zastaw skarbowy (dotyczy rzeczy ruchomych). Skarbowi Państwa z tytułu zaległości podatkowych służy zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika rzeczach ruchomych służących do prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania wolnego zawodu oraz na rzeczach majątkowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję zabezpieczenia na podstawie decyzji organu podatkowego na przybliżoną kwotę zobowiązania

  Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczane na majątku podatnika jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik nie uiszcza zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym i dokonuje czynności, których skutkiem jest utrata...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję urzędowej interpretacji dokonywanej przez Ministra Finansów

  Art. 14 ordynacji podatkowej zapewnienie jednolitego stosowania prawa podatkowego+ urzędowa interpretacja przepisów podatkowych w oparciu o wykładnię sadów.

  Wykładnia ta wiąże jedynie państwowe i samorządowe organy podatkowe. Podatnik nie jest związany ta interpretacja, ale gdy nie zastosuje się do niej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej

  Umorzenie zaległości podatkowej odnosi się do zobowiązania, które stało się zaległością podatkowa, W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, organ podatkowy, może umorzyć w całości lub części zaległość podatkowa lub odsetki za zwłokę.

  Zakres umorzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję umorzenia zaległości podatkowej z urzędu

  Umorzyć zaległość z urzędu można gdy:

  -Zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne

  -Jeżeli kwota zaległości podatkowej nie przekracza 5- krotnej wartości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym

  -Kwota...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt

Do góry