Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Omów zasady pobierania odsetek za zwłokę

    Od zaległości podatkowych pobierane są odsetki za zwłokę w wysokości 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalonego przez Prezesa NBP. Odsetki za zwłokę nalicza podatnik, płatnik lub inkasent i wpłaca je bez wezwania na rachunek organu podatkowego. Od tej zasady są trzy wyjątki:...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /601

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów zasadę szczegółowości budżetu

    Zasada szczegółowości - zasada ta ma istotne znaczenie ze względu na zapewnienie racjonalnej gospodarki budżetowej jak i ze względu na kontrolę procesu rozdysponowania środków publicznych. Szczegółowość budżetu ma wyraz w klasyfikacji budżetowej czyli prawnie ustalone zasady grupowania a także...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /692

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów zasadę równowagi budżetowej

    Zasada równowagi budżetowej - to postulat dostosowania wielkości wydatków budżetowych państwa do poziomu jego dochodów. Teoretycznie zasada ta będzie naruszona zarówno gdy budżet zostanie uchwalony z nadwyżką (wydatki niższe od dochodów) jak i z deficytem ( wydatki wyższe od dochodów). Dopuszcza się...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /513

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów zasadę jawności finansów publicznych

    Zasada jedności —ma dwa aspekty: formalny i materialny. Respektowanie tej zasady od strony formalnej oznacza, że wszystkie dochody i wydatki są ujęte w jednym akapicie prawnym np. ustawie budżetowej.

    Zasada jedności merytorycznej (materialnej) zwana też „zasadą wspólnego kotła" to rozwiązanie prawne...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /492

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów zakres przedmiotowy Ordynacji podatkowej

    Ordynacja Podatkowa - ustawa z dnia 29.08.97r. normuje kwestie:

    zobowiązań podatkowych; informacji podatkowych; postępowania podatkowego; czynności sprawdzających;

    tajemnicy skarbowej.

    Przepisy Ordynacji stosuje się również do: .

    podatków, opłat oraz innych nie podatkowych...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /695

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów zadania Rady Polityki Pieniężnej

    Rada Polityki Pieniężnej:

    - ustala coroczne założenia polityki pieniężnej, przedkłada je do wiadomości sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej,

    - składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5-ciu miesięcy od...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /958

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów właściwość rzeczową naczelnika urzędu skarbowego

    Właściwość rzeczowa -odpowiada na pytanie jakimi sprawami może zajmować się dany organ- zdolność prawna organu do rozstrzygania konkretnej sprawy.

    Ustalenie i określenie oraz pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych i innych należności i podstawie odrębnych...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /949

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

    Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności

    rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby

    rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej

    ustalanie i udzielanie oraz...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /506

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego

    Właściwość miejscowa - po pierwsze odpowiada na pytanie na jakim terytorium dany organ może aktywnie działać, po drugie jakie podmioty w zależności od swojego miejsca położenia w terenie podlegają pod właściwość danego organu. zasada generalna co do właściwości miejscowej -jeżeli ustawy...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /476

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego)

    URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE:

    podatkowe grupy kapitałowe

    banki

    zakłady ubezpieczeń

    jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami

    wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach

    inwestycyjnych  (tylko...

    Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

    Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 733

    praca w formacie txt

Do góry