Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z kapitału własnego

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE-return on equity)jest miarą zysków akcjonariuszy. Mówi ile zysku uzyskano z wniesionego kapitału własnego.

  ROE = zysk netto/ kapitał własny x 100%

  Z reguły im wyższy wskaźnik tym lepsza sytuacja finansowa firmy. Ma to znaczenie między innymi dla...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z kapitału własnego

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE-return on equity)jest miarą zysków akcjonariuszy. Mówi ile zysku uzyskano z wniesionego kapitału własnego.

  ROE = zysk netto/ kapitał własny x 100%

  Z reguły im wyższy wskaźnik tym lepsza sytuacja finansowa firmy. Ma to znaczenie między innymi dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa zwrotu z kapitału własnego

  Charakterystyka

  Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE-return on equity)jest miarą zysków akcjonariuszy. Mówi ile zysku uzyskano z wniesionego kapitału własnego.

  ROE = zysk netto/ kapitał własny x 100%

  Z reguły im wyższy wskaźnik tym lepsza sytuacja finansowa firmy. Ma to znaczenie między innymi dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział pracy

  Charakterystyka

  Podział pracy to "wyodrębnienie się w wyniku wyspecjalizowania różnorodnych rodzajów pracy i rodzajów działalności gospodarczej, zarówno w całej gospodarce, jak i w różnorodnych jej przekrojach i płaszczyznach. Można więc wyróżnić OGÓLNY PODZIAŁ PRACY, oznaczający...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.12.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję środka specjalnego

  To działalność uboczna lub cześć działalności podstawowej, państwowej lub komunalnej jednostki organizacyjnej nie wyodrębnionej z tej jednostki.

  Działalność ta jest finansowana z dochodów uzyskanych z tej działalności. Nie zachodzi tutaj wyodrębnienie organizacyjne czy instytucjonalne, dzieje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję skali podatkowej

  Skala podatkowa informuje o tym, jaką stawkę należy zastosować do podstawy opodatkowania. Jak łatwo zauważyć stawka podatkowa może być jedna dla całej podstawy opodatkowania oraz może też występować kilka stawek w zależności od tego czy stawka rośnie szybciej czy wolniej niż podstawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję podstawy opodatkowania

  Podstawą opodatkowania jest z reguły przedmiot opodatkowania określony wartościowo. Czasami jednak podstawę opodatkowania wyraża się w jednostkach . fizycznych. Przykładem jest podatek od psów.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję podatku, omów różnice pomiędzy opłatą a podatkiem

  Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej. Podobnie jak podatki są świadczeniami przymusowymi, bezzwrotnymi i ogólnymi. Są z założenia świadczeniami o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję nierzetelności ksiąg podatkowych

  Kategoria nierzetelności jest kategorią obiektywną, oznacza to, że dla oceny rzetelności księgi nie mają znaczenia wyniki subiektywne towarzyszące dokonywania w niej zapisów. Za nierzetelną zostanie uznana zarówno księga w której nie dokonano zapisu w celu ukrycia dokonanej czynności, jak też księga w...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję nadwyżki budżetowej

  Dodatnia różnica między dochodami publicznymi powiększonymi o środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Doroteusz Dodano /21.12.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt

Do góry