Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień dochody budżetu gminy

  Do dochodów gminy zaliczamy:

  Podatek: od nieruchomości, środków transportu, od psów, leśny, rolny,

  Opłaty: skarbowe i administracyjne, targowe, miejscowe,

  Subwencje ogólne

  Dotacje celowe

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień źródła prawa podatkowego

  Konstytucja RP

  Umowy międzynarodowe

  Akty prawne Unii Europejskiej

  Ustawy podatkowe

  Rozporządzenia Rady Ministrów

  Rozporządzenia Ministra Finansów

  Prawo miejscowe

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż różnice między budżetem państwa a ustawą budżetową

  Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej. Ustawa budżetowa zawiera także między innymi:

  - zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W czym przejawia się zasada szczegółowości budżetu

  Ma istotne znaczenie ze względu na zapewnienie racjonalnej gospodarki budżetowej oraz kontrole procesu rozdysponowania środków publicznych.

  Szczegółowość budżetu ma wyraz w klasyfikacji budżetowej. czyli prawnie ustalone zasady grupowania dochodów i wydatków budżetowych. Ta klasyfikacja może opierać...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj terminy zwrotu nadpłat

  Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:

  30 dni od dnia wydania decyzji o zmianie, uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji:

  ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

  określającej wysokość zobowiązania podatkowego

  o odpowiedzialności podatkowej płatnika lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie wartości dewizowych

  Wartości dewizowe:

  zagraniczne środki płatnicze ( waluty obce -pieniądze nie będące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozliczeniowe KURO; dewizy-to pełniące funkcje płatniczą weksle, czeki, polecenia przelewów),

  złoto i platyna w stanie nie przerobionym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie transferu

  Transfer to wywóz, przywóz, wysłanie i inne dopuszczalne przemieszczanie wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granice RP.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie rezydenta

  Rezydent oznacza osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (np. koło gospodyń wiejskich), polskie przedstawicielstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie obrotu dewizowego

  Obrót dewizowy oznacza.: czynność prawną lub inne zdarzenie powodujące lub mogące powodować płatności środkami stanowiącymi wartości dewizowe bądź przeniesienie własności wartości dewizowych albo przeniesienie prawa majątkowego którego przedmiotem są wartości dewizowe; płatność krajowymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj pojęcie nierezydenta

  Nierezydentami są:

  osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą a także inne podmioty mające siedzibę za granicą posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, nierezydentami są również znajdujące...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt

Do góry