Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wymień jakie inne akty administracyjne oprócz decyzji podatkowych mogą być podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej

  1) doręczone decyzje

  2) tytuł wykonawczy lub zarządzenie zabezpieczenia, jeżeli może być wystawione, na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji bez wydawania decyzji (deklaracja z pouczeniem) Wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej dokonuje właściwy sąd rejonowy na...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień grupy podmiotów, które podlegają mogą być podatnikami

  Podatnik to osoba fizyczna, prawna., jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

  osoby fizyczne

  osoby prawne:

  spółki z .o.o. i akcyjna

  przedsiębiorstwa państwowe

  spółdzielnie (pracy, rolnicza...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień funkcje finansów publicznych

  Rozdzielcza - czyli redystrybucja dotycząca budżetu państwa i gminy- polega na dzieleniu wypracowywanego w danym roku dochodu narodowego

  stymulacyjna - za pomocą finansów publicznych stymuluje się powstawanie, rozwijanie, hamowanie określonych zjawisk gospodarczych i społecznych

  kontrolna...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień formy organizacyjno prawne sektora finansów publicznych

  organy władzy publicznej, administracji rządowej, kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki samorządu terytorialnego i ich organy oraz związki

  jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i ich gospodarstwa pomocnicze

  fundusze celowe

  państwowe szkoły...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień elementy techniki podatkowej

  podmiot opodatkowania

  przedmiot podatku

  podstawa opodatkowania

  stawka podatkowa

  skala podatkowa

  zwolnienia podatkowe

  ulgi podatkowe

  zwyżki podatkowe

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień elementy składowe protokołu z kontroli

  Organ podatkowy sporządza protokół z każdej czynności postępowania mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Protokół powinien zawierać:

  wskazanie kontrolowanego i kontrolujących

  określenie zakresu przedmiotu kontroli

  Spis dokonanych ustaleń

  przedstawienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody publiczne

  daniny publiczne (podatki oraz inne świadczenia pieniężne)

  pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się:

  -opłaty,

  -dochody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze oraz dywidendy od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody budżetu województwa samorządowego

  udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości określonych odrębną ustawą

  dochody z majątku województwa

  spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa

  dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty innych wojewódzkich samorządowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody budżetu powiatu

  podatki, opłaty oraz inne nie podatkowe należności budżetowe, pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pobierane przez urzędy skarbowe na ich rzecz

  dochody własne l% udziału w podatkach od osób fizycznych

  subwencje ogólne i dotacje wykorzystane na realizacje zadań...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień dochody budżetu państwa

  Do dochodów budżetu państwa zaliczamy:

  podatki i opłaty o charakterze państwowym czyli takie, które przechodzą na rzecz budżetu państwa czyli podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek od gier, opodatkowanie w formie zryczałtowanej od...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Mariusz12 Dodano /21.12.2011 Znaków /490

  praca w formacie txt

Do góry