Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podstawa prawna i treść zakazu konkurencji

  Zakaz konkurencji – w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

  Umowa, jeśli jest zawierana musi być...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenie pracownika o sprostowanie treści świadectwa pracy

  Pracownik może domagać się w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa sprostowania go. Jeżeli nie uwzględni się wniosku to pracownik w ciągu 7 dni zawiadamia o odmowie sprostowania świadectwa i ma prawo wystąpić do sądu pracy o jego sprostowani.

  Poza tą możliwością pracownikowi przysługuje roszczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje świadectwa pracy i waga zawartych w nim informacji

  Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o faktach związanych z pracą pracownika u danego pracodawcy, istotnych z punktu widzenia kolejnego zatrudnienia. Wydanie świadectwa pracy nie jest uzależnione od wniosku pracownika i powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu stosunku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona związkowa w ramach zwolnień grupowych

  Pracodawca jest obowiązany do konsultowania zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, pracodawca przeprowadza te konsultacje z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie u...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki zwolnienia grupowego

  Zwolnienie z pracy uważa się za zwolnienie grupowe, jeżeli zwolnienia obejmują określoną ilość pracowników pewnym, oznaczonym okresie czasu. Zwolnienie ma charakter grupowy, jeżeli w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres zastosowania ustawy o tzw. zwolnieniach grupowych

  Zwolnienie z pracy uważa się za zwolnienie grupowe, jeżeli zwolnienia obejmują określona ilość pracowników w pewnym, oznaczonym określonym czasie. Zwolnienie ma charakter grupowy, jeżeli w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy z wyboru

  Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. To rozwiązanie nie ma cech wygaśnięcia stosunku pracy. Następuje, bowiem z mocy przepisów prawa w razie zaistnienia zdarzenia ogólnie określonego jako wygaśnięcie mandatu. Nie jest to czynność prawna podjęta z zamiarem zakończenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek zawodowy a odwołanie pracownika zatrudnionego na podstawie powołania

  Stosunek pracy ulega rozwiązaniu na skutek odwołania ze stanowiska. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy albo rozwiązaniem bez wypowiedzenia. Nie mają do niego zastosowania przepisy kodeksu określające tryb postępowania przy rozwiązaniu umów o pracę. Nie jest wymagana...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związkowa ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy z nominacji

  Ustawa nie odsyła do przepisów prawa pracy, nakładających na pracodawcę wymaganie współdziałania w zakresie rozwiązania umownego stosunku pracy z reprezentującą pracownika organizacją zawodową. Należałoby wobec tego przyjąć, że (mianowany) urzędnik służby cywilnej nie korzysta w zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć pracodawcy a byt prawny stosunku pracy

  Odnosi się do przypadków gdzie zatrudnionym jest osoba fizyczna. Stosunek nie wygasa z chwilą np. śmierci jedynego udziałowca spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której pracownik jest zatrudniony. Stosunek nie wygasa również, gdy umiera pracodawca, który jest osoba fizyczną, jeśli zakład pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry