Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Prawo do urlopu w razie ustania stosunku pracy

  Z przepisu art. 171 § 3 k.p. wynika, że w razie ustania stosunku pracy pracodawca nie ma obowiązku wypłacani pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik kontynuuje prace u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o prace, zawartej bezpośrednio po ustaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie prawa i wymiar pierwszego urlopu wypoczynkowego

  Pracownik który podjął prace na podstawie stosunku pracy po raz pierwszy w życiu nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem pierwszego miesiąca pracy i później, z upływem każdego następnego miesiąca pracy - w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku, za każdy miesiąc...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zatrudnienia pracowników w dniach świątecznych

  Niedziele i święta określane przepisami prawa są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Za pracę w niedziele i święta uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 6 w tym dniu a godziną 6 następnego dnia, chyba, że u pracodawcy została ustalona inna godzina. Za prace w niedziele i święto pracodawca...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Limity godzin nadliczbowych

  Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych dla zaspokojenia szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekraczać dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym. Nie jest limitowana praca w godzinach nadliczbowych, wykonywana z konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych

  Za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje pracownikowi oprócz normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości:

  - 50% wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

  Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwy w pracy

  Przewidziano dwa rodzaje przerwy w pracy. Są to: 1. przerwa obowiązkowa, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, wliczana do czasu pracy, trwająca 15 minut; 2. przerwa fakultatywna(jedna), nie podlegająca wliczeniu do czasu pracy, nie przekraczająca 60 minut, przeznaczona na spożycie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność stosowania przerywanego czasu pracy

  System przerywanego czasu pracy stanowi wyjątek od zasady liczenia w sposób ciągły godzin pracy, składających się na obowiązującą pracownika normę czasu pracy. Przerywany czas pracy może być wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jego organizacją. Może być stosowany tylko według...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System równoważnego czasu pracy

  System równoważnego czasu pracy stwarza możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy ponad normę 8-godzinną w zasadzie nie więcej niż 12 godzin na dobę, w ramach przeciętnej 40-godzinnej tygodniowej normy, w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Wprowadzenie tego systemu czasu pracy może...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zastosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy

  Rozkład czasu pracy obejmuje określenie dni pracy pracowników, godzin rozpoczęcia i kończenia pracy, przerw w pracy i w przypadku pracy zmianowej - trybu przesuwania poszczególnych zmian. Taki rozkład który ma zwykle charakter zakładowy obowiązuje wszystkich pracowników. Można jednak ustalić dla pracownika...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt

Do góry