Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dopuszczalność zatrudniania dzieci

  Poza działem X kodeksu pracy, dotyczącym zatrudniania młodocianych, a także zatrudniania osób- pracowników poniżej 16-go roku życia, pracy osób młodych, które nie ukończyły 16 lat, poświęcono przepis art. 3045§ 1-7 k.p. zezwala on na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci w tym...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy prawne zatrudnienia pracowników młodocianych

  Młodociani należą do kategorii pracowników wymagających specjalnego traktowania. Regulacje dotyczące zatrudnienia młodocianych muszą zapewnić możliwość łączenia pracy z nauką. Okres dorastania jest okresem przygotowania do pracy zawodowej, uczenia się i zdobywania kwalifikacji.

  Polskie prawo...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady wykorzystywania urlopu wychowawczego

  Wymiar urlopu macierzyńskiego:

  - 16 tygodni przy pierwszym porodzie,

  - 18 tygodni przy każdym następnym porodzie,

  - 26 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

  Wymiar urlopu macierzyńskiego ulega z mocy prawa skróceniu:

  - do 8 tygodni po porodzie w razie urodzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownika w związku z urodzeniem i opieką nad małym dzieckiem

  Urlop macierzyński jest bezwarunkowym, obowiązkowym zwolnieniem od pracy w związku z urodzeniem dziecka. Nie jest możliwe wykorzystanie urlopu macierzyńskiego jeżeli stosunek pracy ustał z dniem porodu. Nie ma również prawa do urlopu macierzyńskiego kobieta, która urodziła dziecko w okresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona trwałości stosunku pracy pracownicy ciężarnej

  Rzeczywistą gwarancją uprawnień związanych z macierzyństwem jest trwałość stosunku pracy. Wzmacniają ją ograniczenia w zakresie rozwiązywania z pracownicą umowy o pracę za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym.

  Z żadnej ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy nie korzysta pracownica ciężarna...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownicy w okresie ciąży

  Kobieta taka ma także uprawnienia do:

  - pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracach bezwzględnie wzbronionych takiej pracownicy, jest obowiązany przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do ekwiwalentu za urlop niewykorzystany

  Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystywany w naturze, jako zwolnienie od obowiązku świadczenia pracy. Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo. Urlop niewykorzystany zgodnie z planem urlopów należy udzielić najpóźniej do...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe zasady udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego

  Urlopu wypoczynkowego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu wg tej zasady jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownicy korzystający z urlopu wypoczynkowego o podwyższonym wymiarze

  W roku kalendarzowym w którym ustaje stosunek pracy przysługujące pracownikowi za ten rok, niezrealizowane uprawnienia urlopowe ulegają automatycznemu zredukowaniu proporcjonalnie do okresu pozostawania w tym roku w stosunku pracy (urlop proporcjonalny). Pracownikowi przysługuje urlop u dotychczasowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tzw. urlop na żądanie

  Przepisy kodeksu pracy wyjątkowo pozwalają pracownikowi na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w terminie przez niego wskazanym. W myśl art. 1672k.p. pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż cztery dni urlopu w każdym roku kalendarzowym...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /496

  praca w formacie txt

Do góry