Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Treść dowodu osobistego

  W dowodzie osobistym zamieszcza się następujące dane:

  Nazwisko i imię, imiona,

  Imiona rodziców,

  Nazwisko rodowe,

  Datę i miejsce urodzenia,

  Adres zameldowania na pobyt stały,

  Płeć, wzrost i kolor oczu,

  PESEL,

  Nazwę organu wydającego dokument,

  Datę...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny dowodu osobistego

  Dowód osobisty to dokument osobisty stwierdzający tożsamość.

  Osoba, która jest obywatelem polskim i zamieszkuje w Polsce oraz ukończyła 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

  Dowód osobisty może też posiadać osoba, która ukończyła 15 lat i pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i charakter prawny numeru PESEL

  PESEL to- Powszechny Elektroniczny System Informacji Elektronicznej.

  Jest to 11- cyfrowy symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący osobę fizyczną.

  Sześć, pierwszych liczb to data urodzenia: rok, miesiąc, dzień

  Cztery kolejne liczby oznaczają liczbę porządkową i płeć, liczba...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

  Wymeldowanie może też nastąpić w drodze decyzji administracyjnej ­bez zgody zainteresowanego.

  Tryb administracyjny następuje:

  Na wniosek strony,

  Z urzędu

  Organ gminy ( wójt, burmistrz, prezydent) wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzje w sprawie wymeldowania osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki zameldowania na pobyt stały i czasowy

  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ustawa reguluje czasem. Nie bez znaczenia jest też wola przebywania.

  Zasada:

  - pobyt powyżej 2 miesięcy - meldunek stały,

  - pobyt do 2 miesięcy - meldunek czasowy.

  Obowiązek zameldowania się na pobyt stały lub czasowy nie później niż przed upływem 4...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zameldowanie na pobyt czasowy

  Pobyt czasowy to:

  Przebywanie w miejscowości pod oznaczonym adresem,

  Ale bez zamiaru stałego pobytu.

  Zasada:

  Do 2 miesięcy pobyt w danej miejscowości to dokonujemy meldunku na pobyt czasowy.

  Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem dłużej niż 3 doby...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zameldowanie na pobyt stały

  Pobyt stały to:

  Zamieszkanie w określonej miejscowości, - pod oznaczonym adresem,

  Z zamiarem stałego zamieszkania.

  Zameldowanie na pobyt stały (jak i czasowy) następuje pod oznaczonym adresem. Adres określa się przez podanie:

  Nazwy miasta,

  Ulicy, numeru domu, mieszkania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie obowiązku meldunkowego

  Obowiązek meldunkowy polega na:

  Zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

  Wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

  Zameldowaniu o urodzeniu dziecka,

  Zameldowaniu o zmianie stanu cywilnego,

  Zameldowaniu o zgonie osoby

  Przy dopełnianiu obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie obowiązku ewidencyjnego

  Ewidencja ludności polega na rejestracji danych dotyczących osób:

  Miejscu pobytu osób,

  O urodzeniach,

  Dotyczących obowiązku wojskowego,

  Zmianach stanu cywilnego,

  Obywatelstwa,

  Imion i nazwisk,

  O zgonach.

  Obowiązek ewidencyjny to obowiązek podania i oznaczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór nad stowarzyszeniami

  Celem nadzoru nad stowarzyszeniami jest przestrzeganie prawa oraz statutu.

  Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:

  Wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. Wojewoda sprawuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt

Do góry