Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie wolnego zawodu

  W Polsce od lat 80-tych powstały warunki do powstania wolnych zawodów, wcześniej funkcjonowały, ale w ograniczonym zakresie np. lekarz. Rozwój wolnych zawodów stwarza warunki do ucywilizowania życia, do pogłębienia demokracji, na demokratyzacji życia.

  Istota wolnych zawodów:

  Wykonywane są nie na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata obywatelstwa polskiego

  Obywatel polski nie może utracić obywatelstwa polskiego, chyba ze sam się go zrzeknie. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego może nastąpić w wyniku:

  Wyboru obywatelstwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego

  Ustawa mówi o 3 sposobach nabycia obywatelstwa:

  1. Z mocy prawa: formami nabycia są:

  a) Urodzenie się dziecka z rodziców będących obywatelami polskimi

  b) Gdy przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim a drugie jest nieznane bądź nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada żadnego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /3 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i charakter prawny aktu stanu cywilnego

  Aktem stanu cywilnego jest wpis dokonany w księdze stanu cywilnego dotyczący zdarzeń, co, do których prawo o aktach stanu cywilnego przewiduje obowiązek zarejestrowania.

  Akty stanu cywilnego nie tworzą nowego czy odmiennego stanu prawnego, a jedynie rejestrują zaistniałe zdarzenia określone...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cofnięcie i odmowa wydania paszportu

  Odmawia się wydania paszportu w kraju na wniosek:

  Sądu prowadzącego przeciw osobie ubiegającej się o paszport postępowanie w sprawie karnej, skarbowej lub cywilnej, .

  Prokuratora Generalnego, w sprawie osoby ubiegającej się o paszport, co, do której podjęto czynności związane z przejęciem...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy właściwe w sprawach paszportowych

  Paszport wydaje się na wniosek- organem właściwym jest wojewoda.

  Paszporty dyplomatyczne i służbowe wydaje, wznawia i dokonuje w nich zmian minister właściwy do spraw zagranicznych.

  Paszporty tymczasowe wydaje konsul obywatelom polskim nieposiadającym paszportu wydanego w Polsce, w celu umożliwienia im...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje paszportów

  Wyróżniamy:

  Paszport ( zwykły- ustawa nie używa takiego określenia)- może otrzymać każdy, bez względu na wiek, wydanie paszportu możliwe jest zawsze, o ile nie sprzeciwia się to przepisom prawa. Paszport wydaje się na wniosek- organem właściwym jest wojewoda

  Paszport dyplomatyczny...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paszport - charakter prawny

  Paszport jest to dokument urzędowy uprawniający do przekraczania granicy i pobytu za granicą oraz jest dokumentem poświadczającym obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej.

  Nie jest dokumentem tożsamości- on tylko wskazuje na tożsamość.

  Każdy obywatel polski ma prawo do...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dowodów osobistych

  Wyróżniamy:

  Dowody osobiste wydawane osobom, które ukończyły 18 lat, (stały)

  Dowody tymczasowe, wydawane osobom od ukończenia 15 roku życia, które pozostają w stosunku pracy lub nie zamieszkują wspólnie z rodzicami, oraz na wniosek rodziców osobom, które nie kończyły 13...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie wydania dowodu osobistego

  Dowody osobiste wydawane są na wniosek zainteresowanych.

  Składa się wniosek do organu gminy tj. do ewidencji ludności i dowodów osobistych. Wniosek zawiera wszystkie dane niezbędne do identyfikacji osoby fizycznej.

  Osoby pełnoletnie same składają wniosek, w przypadku nieletnich, opiekunowie ustawowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt

Do góry