Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA RENTOWE

  System świadczeń pieniężnych, z których finansowane są wypłaty rent z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków pogrzebowych oraz koszty prewencji...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI W WYNIKU NETTO

  Kategoria związana z procedurą konsolidacyjną podejmowaną przy sporządzaniu sprawozdań finansowych dla grupy kapitałowej. Oznaczają prawa do przyrostu aktywów netto (tj. wyniku finansowego) wykazywanego w skonsolidowanym rachunku zysków i strat przynależne akcjonariuszom i udziałowcom mniejszościowym...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

  System świadczeń pieniężnych przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, niezdolności do pracy, starości, śmierci, macierzyństwa itp. realizowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obejmuje ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenia chorobowe, ubezpieczenia...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA KREDYTU

  Umowa konsensualna i dwustronnie zobowiązująca; zgodnie z nią bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, natomiast kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w u.k...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

  Ubezpieczenia te obejmują: obowiązkowe ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia dobrowolne, obowiązkowe ubezpieczenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA O BUDOWĘ

  Kontrakt budowlany, umowa o usługę budowlaną, umowa, której przedmiotem jest budowa składnika majątku trwałego lub grupy tych składników ściśle ze sobą powiązanych lub wzajemnie zależnych pod względem projektowym, technologicznym, ostatecznego przeznaczenia lub sposobu użytkowania.

  Ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

  System powszechnych świadczeń rzeczowych (leki, leczenie itp.) przysługujących ubezpieczonym w razie choroby, śmierci, macierzyństwa, niezdolności do pracy, oparty na zasadach: solidarności społecznej, samorządności, samofinansowania, prawa wolnego wyboru lekarza i NFZ, zapewnienia równego dostępu do...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRASANT

  To wystawca weksla trasowanego, który wydaje innej osobie polecenie bezwarunkowego zapłacenia określonej kwoty na rzecz osoby trzeciej. Jest on głównym dłużnikiem wekslowym do momentu akceptacji weksla przez trasata. Po akceptacji t. staje się dłużnikiem wtórnym.

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO

  Jest umową nazwaną i konsensualną. Przez u.r.b. bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku do przechowywania jego środków pieniężnych na czas oznaczony lub nieoznaczony oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Umowa ta musi dla swej ważności być sporządzona na piśmie i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UBEZPIECZENIE BEZPOŚREDNIE

  Jest to umowa między ubezpieczycielem (zakładem ubezpieczeń) sprzedającym usługi ochrony ubezpieczeniowej a ubezpieczającym (osobą kupującą usługę ochrony ubezpieczeniowej). W umowie tej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia w postaci wypłaty określonej sumy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 077

  praca w formacie txt

Do góry