Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucyjnych zasad naczelnych i ich katalog

  W doktrynie prawa konstytucyjnego nie występuje jednolita definicja zasad naczelnych konstytucji. ustalenie takiej definicji nie jest możliwe bo zasady można określić jako normy prawne inne jako dyrektywy a inne jako klauzule generalne. Niektórzy pod tym pojęciem rozumieją główne rozstrzygnięcia zawarte w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa konstytucyjnego, sensu stricto i sensu largo

  Prawo konstytucyjne to całokształt norm prawnych regulujących podstawowe instytucje ustroju gospodarczego państwa, gałąź prawa państwowego całokształt norm prawnych zawartych w konstytucji i w jej ustawach. Występuje w 2 znaczeniach:

  -wąskim czyli stricto – całokształt norm prawnych zawartych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Kosma Dodano /22.12.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Subwencja

  Charakterystyka

  Subwencja (łac. subventio) to bezzwrotna pomoc finansowa, udzielana przez państwo ze środków budżetowych różnym podmiotom w celu wsparcia ich działalności. Niekiedy pojęciem tym posługiwano się określając zasiłek pieniężny, lub też jednorazową zapomogę. Subwencja (dotacja)...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /6 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAD

  Charakterystyka

  CAD (ang. Computer Aided Design) – komputerowo wspomagane projektowanie, które ma zastosowanie w inżynierii budowlanej ,mechanicznej oraz elektrycznej Nowakowski. 2006, s. 11.

  Zadania systemu

  Do głównych zadań systemu CAD należy odpowiednie opracowanie dokumentacji projektowej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.12.2011 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kwoty między wierzycieli

  Art. 115 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym reguluje podział kwot, gdy egzekucja prowadzona jest w sytuacji wielości wierzycieli. Uzyskane w wyniku egzekucji sumy pieniężne przekazuje się przede wszystkim wierzycielom, korzystającym z pierwszeństwa zaspokojenia, a następnie innym wierzycielom. Jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe reguły postępowania zabezpieczającego

  Jego celem jest zabezpieczenie prawidłowości i skuteczności postępowania przymusowego. Zawsze wyprzedza stosowanie właściwych środków egzekucyjnych. Zabezpieczenie może być dokonane przed terminem płatności należności pieniężnej i przed terminem wykonania obowiązku o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja z rachunku bankowego, jako środek egzekucyjny z pieniędzy

  Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku bankowego, na czas oznaczony lub nieoznaczony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

  Z zajętego rachunku bankowego mogą być realizowane tylko:...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki kosztów egzekucyjnych, podstawowe reguły ich ustalania

  -Opłaty za czynności egzekucyjne oraz wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym obciążają zobowiązanego. Te koszty egzekucyjne podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej. Przy egzekucji kosztów egzekucyjnych nie pobiera się opłat za czynności egzekucyjne

  -Wierzyciel...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego. Skutki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego

  Zawieszenie postępowania następuje z przyczyn:

  -w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej;

  -w razie śmierci zobowiązanego, jeżeli obowiązek nie jest ściśle związany z osobą zmarłego;

  -w razie utraty przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie tytułu wykonawczego i jego elementy

  Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy wystawiony przez wierzyciela. Tytuł wykonawczy sporządza się na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, ostatecznie zatwierdzonych ugód administracyjnych, prawomocnych wyników kontroli skarbowej, deklaracji lub zeznania podatkowego zobowiązanego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt

Do góry