Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pozycja prawna Wiceprezesów Rady Ministrów

  Wiceprezesi Rady Ministrów należą do tej kategorii członków rządu których powołanie nie jest obowiązkowe. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów. Decyzja o tym czy będą powołane zależy od premiera który jeśli dojdzie do przekonania że utworzenie tych stanowisk jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja prawna Prezesa Rady Ministrów

  Prezes Rady Ministrów zwany jest Premierem. Jest samodzielnym centralnym organem administracji rządowej. Ma duże znaczenie w rządzie: ma udział w powoływaniu i rekonstrukcji rządu, kieruje pracami rządu, reprezentuje rząd, zapewnia wykonanie polityki rządu i określa sposób realizacji tego zadania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem władzy sądowniczej

  Prezydent może obsadzać stanowiska w organach władzy sądowniczej ma prawo oddziaływania na sądy i trybunały ze strony rządu i większości parlamentarnej. Realizując kompetencje w tym zakresie:

  1) mianuje sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa

  2) odwołuje sędziów Sądu Najwyższego na wniosek...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem władzy wykonawczej

  1) kompetencje związane z powoływaniem Rady Ministrów i przyjmowaniem jej dymisji

  2) występowanie do Sejmu z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Konstytucyjnym członka Rady Ministrów

  3) zwoływanie Rady Gabinetowej

  4) wydawanie rozporządzeń wykonawczych

  5) wydawanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje prezydenta związane z funkcjonowaniem parlamentu

  Prezydentowi RP przysługuje prawo:

  1) zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu RP wybory zarządza się nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od dnia rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu i odbywają się w dni wolne od pracy.

  2) zwoływania pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu- posiedzenia te powinny...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje prezydenta RP jako ,,głowy państwa’’

  1) Reprezentuje Rzeczypospolitą Polskę w stosunkach zewnętrznych i w związku z tym przysługuje mu prawo: mianowania i odwoływania pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmowania listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowych przy nim...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP

  Kontrasygnata- podpisywać. Ustawa zasadnicza przyjmuje zasadę generalną że akty te dla swej ważności wymagają podpisu Prezesa Rady Ministrów, który kontrasygnując je ponosi za nie odpowiedzialność przed Sejmem. Kontrasygnata dotyczy aktów urzędowych. głowy państwa.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objęcie i opróżnienie urzędu Prezydenta RP

  Objęcie urzędu przez Prezydenta RP następuje po złożeniu przez niego przysięgi wobec zgromadzenia narodowego. Nowo wybrany Prezydent składa przysięgę wobec Zgromadzenia Narodowego w ostatnim dniu urzędowania ustępującego Prezydenta. Ustępujący Prezydent kończy urzędowanie z chwilą złożenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb wyłaniania Prezydenta RP

  Prezydent wybierany jest przez naród w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, w tajnym głosowaniu. Na prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości 14 dnia wyborów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Tryb zgłaszania kandydatów na urząd Prezydenta RP

  Zgłoszenie obejmuje wieloetapową procedurę:

  Etap 1-y: celem zgłoszenia kandydata na urząd Prezydenta RP i prowadzenia kampanii wyborczej na jego rzecz obywatele w liczbie co najmniej 15 tworzą komitet wyborczy. Utworzenie komitetu wymaga pisemnej zgody kandydata na kandydowanie, pisemnej zgody na utworzenie...

  Ocena /5.0 Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 244

  praca w formacie txt

Do góry