Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WARTOŚĆ GODZIWA W ROLNICTWIE

  Kwota, za którą w ramach gospodarki rynkowej składniki aktywów biologicznych i produktów rolniczych mogłyby zostać wymienione w ramach transakcji handlowych (MSR nr 41). W ramach działalności handlowej wartość godziwa może być wykorzystana w regulowaniu należności i zobowiązań pomiędzy uczestnikami...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĘDY KONTROLI SKARBOWEJ

  Jednostki organizacyjne kontroli skarbowej zatrudniające inspektorów kontroli skarbowej i innych pracowników. Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /9 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI ZAKOŃCZONE

  Roboty wykonane, to efekty działalności, które występują w postaci usług świadczonych innym jednostkom lub w postaci usług własnej działalności inwestycyjnej. Obejmują m.in. roboty budowlano-montażowe, usługi transportowe, usługi sprzętowe, usługi remontowo-naprawcze, usługi projektowe, usługi...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

  Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terenie naszego kraju poza siedzibą jednostki (oddziału, zarządu) przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej uprawnioną do świadczenia usług w tym zakresie. Fakt ten, w ciągu 15 dni od daty wydania ksiąg poza siedzibę...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UTRATA WARTOŚCI AKTYWÓW

  Występuje wówczas, gdy wartość bilansowa danego aktywu jest wyższa od jego wartości odzyskiwanej. W praktyce, na każdy dzień bilansowy jednostka analizuje i ocenia, czy istnieją przesłanki wskazujące na utratę wartości jakiegoś składnika aktywów. Jeśli przesłanki takie wystąpią, jednostka...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /5 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UŻYTKOWNIK INFORMACJI KSIĘGOWEJ

  Jest nim każdy podmiot korzystający w swej działalności z informacji pochodzącej z księgowości. U.i.k. są podmiotami o celowym działaniu i o różnym zakresie uprawnień do korzystania z informacji z tego rodzaju źródła. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne, a także podmioty niemające osobowości...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WALUTA

  Jednostka pieniężna będąca prawnym środkiem płatniczym w danym kraju, a także taka, która została wycofana z obiegu, ale podlega wymianie. Z punktu widzenia danego kraju wyróżnia się: 1) w. krajową, czyli pieniądze będące w danym kraju prawnym środkiem płatniczym (np. w Polsce - waluta polska, czyli...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDOSTĘPNIENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółki akcyjne oraz spółdzielnie są obowiązane do udostępnienia wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa, a także opinii wraz z raportem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

  Powołany ustawą z 29 kwietnia 1985 r. o TK. Zakres działania TK poszerzyły nowele konstytucyjne z 1989 i 1992 r. Natomiast Konstytucja RP z 1997 r. wprowadziła w regulacji TK tak znaczne zmiany, że konieczne stało się uchwalenie w 1 sierpnia 1997 r. nowej ustawy o TK. Trybunał Konstytucyjny jest organem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /4 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁ

  Proces gospodarowania jest nierozerwalnie związany z istnieniem prawa własności. Przedsiębiorstwa prowadzą bowiem swą działalność, korzystając z majątku przekazanego im przez ich właścicieli, którzy zachowują dla siebie pewne prawa wynikające z udostępnienia posiadanego kapitału. W praktyce...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /10 604

  praca w formacie txt

Do góry