Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Tryb udzielania absolutorium Radzie Ministrów

  Absolutorium czyli uchwala sejmu akceptująca przedkładane RM (w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego) sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Nie można obowiązku takiego żądać z założeń istniejących w systemie parlamentarno-...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dymisja Rady Ministrów

  Sejm ma możliwość zakończenia działalności rządu poprzez spowodowanie jego ustąpienia. Prezes RM obowiązany jest do złożenia dymisji rządu: na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego sejmu, oraz w przypadku wyrażenia RM wotum nieufności, nie uchylenia wotum zaufania dla rządu, rezygnacji prezesa RM...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb udzielania Ministrowi wotum nieufności

  Odpowiedzialność polityczną przed sejmem ponoszą członkowie RM. Tryb udzielania wotum nieufności w stosunku do ministra jest analogiczny. Wniosek o wyrażenie nieufności musi być podpisany przez co najmniej 69 posłów. Wniosek w sprawie wotum nieufności kieruje się do odpowiednich komisji sejmowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb udzielania Radzie Ministrów wotum nieufności

  Wotum nieufności wiąże się z zasadą odpowiedzialności politycznej rządu poszczególnych ministrów przed parlamentem i polega na złożeniu wniosku wyrażający brak zaufania dla rządu i określonego ministra. konstytucja precyzuje warunki wymagane do złożenia takiego wniosku:

  wniosek musi być podpisany...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb udzielania Radzie Ministrów wotum zaufania

  Wotum zaufania oznacza uchwałę parlamentu wyrażającą poparcie lub zaufanie do polityki lub działania rządu. Udzielanie przez Sejm wotum zaufania występuje w procesie wyłaniania rząd. Udzielanie takiego zaufania następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje i kompetencje Rady Ministrów

  Funkcja:

  Rządzenia- prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa,

  Kierowania kontrolowanie prac organów administracji państwowej,

  Administrowania- ochrona interesów skarbu państwa zapewnienie bezpieczeństwa,

  Wykonawcza- polega na zapewnieniu wykonania stanowionych ustaw przez parlament...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb powoływania Rady Ministrów

  Rada Ministrów powoływana jest prze Prezydenta i z jego inicjatywy. Desygnuje Prezesa RM i Ministrów oraz uwzględniając przez niego propozycje odnośnie składu sędziowskiego, powołuje go wraz z pozostałymi członkami RM w ciągu 14 dni od dnia 1-o posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego rządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura ministerstwa

  W skład ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  a) departamenty- realizujące merytoryczne zadania ministerstwa

  b) biura- wypełniające zadania w zakresie obsługi ministerstwa

  c) sekretariaty- obsługujące ministra, komitety, rady i zespoły

  d) wydziały- jako komórki organizacyjne...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sekretarze i podsekretarze

  Sekretarze i podsekretarze stanu są powoływani i odwoływani przez premiera na wniosek ministrów. Sekretarz pierwszy zastępca ministra: jemu w pierwszej kolejności rezerwuje ustawa o Radzie Ministrów: zastępować ministra może również podsekretarz ale tylko wtedy gdy sekretarz nie został powołany...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Minister resortowy i minister bez teki

  Liczba ministrów zarówno resortowych jak i bez teki uzależniona jest od decyzji Prezesa RM.

  Ministrowie resortowi kierują określonym działem administracji przy zastosowaniu różnorodnych metod:

  - wydają na podstawie ustaw i celem ich wykonania rozporządzenia i zarządzenia. Akty te mają zróżnicowaną...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt

Do góry