Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Postępowanie kontrolne i konsekwencje kontroli NIK

  Celem postępowania kontrolnego jest ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności jednostek podległych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej jednostki według określonych kryteriów w ustawie. Czynności kontrolne przeprowadzają pracownicy NIK na podstawie legitymacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy i przedmiotowy zakres kontroli NIK

  Kryteria kontroli- legalność, celowość, rzetelność i gospodarczość.

  Legalność oznacza- badanie czy kontrolowana działalność była zgodna z obowiązującymi w danym czasie w określonej dziedzinie, ocenę prawidłowości stanowienia przepisów wewnętrznych, ocenę zgodności kontrolowanej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /4 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje kontroli

  Kontrola obejmuje:

  - ustalenie stanu faktycznego czyli wyznaczników zależnych od przyjętych kryteriów kontroli

  - porównanie stanu faktycznego ze stanem rzeczywistym tj. wykonaniem

  - ustalenie relacji między stanem faktycznym i rzeczywistym w sensie stopnia i zgodności i niezgodności

  - przedstawienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza instytucji NIK w Polsce

  W okresie zaborów w księstwie warszawskim dekretem Fryderyka Augusta z 14 grudnia 1808 r powołano Główną Izbę Obrachunkową, jako wyspecjalizowany organ kontroli skarbowości Księstwa. Była jednym centralnym organem kontroli z siedzibą w Warszawie w pełni podlegającej królowi. Do kompetencji GIO...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /5 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sankcje orzekane przez TS

  TS jest sądem pierwszej i drugiej instancji. W pierwszej instancji orzeka w składzie: przewodniczący i 4 członków, w drugiej: przewodniczący i 6 członków, z wyłączeniem sędziów którzy uczestniczyli w rozpatrzeniu sprawy w 1 instancji. Poza rozprawą orzeka się w składzie 3-osobowym. Za delikt...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb postępowania w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

  Procedura postępowania w sprawie odpowiedzialności konstyt obejmuje:

  a) złożenie wstępnego wniosku w sprawie pociągnięcia odpowiedniej osoby do odpowiedzialności przed TS. Prawo wystąpienia ze wstępnym wnioskiem przysługuje następującym podmiotom:

  - w sprawach dotyczących Prezydenta RP- grupie co...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /4 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed TS

  Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej wykazuje zróżnicowanie od podmiotu który taką odpowiedzialność ponosi. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy, popełnione z związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja trybunału stanu

  Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Przewodniczącym Trybunału jest I Prezes Sądu Najwyższego. Wybór składu Trybunału dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Sejmu i zachowuje on swoje kompetencje do czasu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce

  Odpowiedzialność konstytucyjna zachodzi gdy osoba sprawująca urząd wyższej rangi dopuszcza się w związku ze sprawowaną funkcją naruszenia konstytucji lub ustawy. Jeśli naruszenie nie wypełnia znamion czynu zabronionego przez ustawę jest to tzw. Delikt konstytucyjny.

  W Polsce początki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i organizacja Trybunału Konstytucyjnego

  Trybunał konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. prawo przedstawiania kandydatów na sędziów do trybunału posiadają grupa co najmniej 50 posłów i Prezydium Sejmu. Sędziowie Trybunału sprawując swój urząd...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 574

  praca w formacie txt

Do góry